E-TİCARETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: ADANA İLİNDEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İLE YAPILAN BİR ANKET ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2018-80
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 246-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son elli yılda bilgi iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, bireylerin tüketim alışkanlıklarının çeşitlenmesine ve işletmelerin pazarlama tekniklerinde farklılaşmaya yol açmıştır. Bu bağlamda elektronik ticaret; teknolojik gelişmelerle paralellik göstermiş, yaşanan tüm gelişmelerden pozitif olarak etkilenmiştir. Özellikle internet teknolojisindeki hızlı gelişmeler insanların ihtiyacı olan ürünlere hızlı ve daha ucuz ulaşmasına ayrıca daha çok çeşidi aynı anda karşılaştırmasına imkân sağlamıştır. Elektronik ticaretin yaygın olarak kullanılması muhasebe kayıtlarında e-ticarete uyumu zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda e-ticaretin muhasebeleştirilmesi ve muhasebeciler üzerindeki etkilerini belirlemek için Adana ilinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler üzerinde anket yöntemi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Anketin sonucunda; Web sayfası ve ilgili görüntü, video, ses vb. gibi bileşenler demirbaştır ve amortisman ayrılmalıdır, Web sayfası güncellemesi içim oluşan maliyetler pazarlama satış ve dağıtım gideri olarak muhasebeleştirilmelidir ve yazılım, oyun, görüntü vb. gibi gayri maddi mallar tutara bakılarak maddi olmayan duran varlıklar içerisinde aktifleştirilip amortisman ayrılmalıdır şeklinde çeşitli bulgular elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Dazzling developments in information communication technologies over the last fifty years have led to diversification of consumer habits and differentiation in marketing techniques of enterprises. In this context electronic commerce; It is in parallel with technological developments and has been positively affected by all developments. In particular, the rapid developments in internet technology have enabled people to reach the products they need fast and inexpensively and also to compare more varieties at the same time. The widespread use of electronic commerce mandates e-commerce compliance in accounting records. In order to determine the effects of e-commerce and its effects on accountants, a survey was conducted on the Independent Accountant and Financial Advisors and Certified Public Accountants in Adana. As a result of the survey; Web page and related images, video, audio etc. components, such as software sales and distribution expenses, and software, games, images and so on. There are various findings such as intangible assets to be capitalized and depreciation should be deducted from intangible assets.

Keywords