YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFÎ GEZİLERE İLİŞKİN GELECEK KURGULARI

Author:

Number of pages: 43-61
Year-Number: 2018-80

Abstract

Bu araştırma, coğrafi gezilerin gelecekte nasıl olacağı, nasıl olması gerektiği, ölçme-değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve bunun ilgili müfredata nasıl yansıyacağıyla ilgili yükseköğretim öğrencilerinin gelecek kurgularını belirlemek maksadıyla hazırlanmıştır. Elde edilen bu kurgulardan faydalanılarak günümüzde yapılacak coğrafi gezilere katkı sağlanması amaçlanmıştır. Amaca ulaşmak için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’da bir üniversitede, coğrafya eğitimi anabilim dalına devam eden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme stratejisine göre tespit edilen bu katılımcıların tamamı, daha önceki yıllarda, üniversitede öğretim üyelerince düzenlenmiş, en az bir coğrafi geziye katılmıştır. Araştırmada, yeterli derinlikte doygun veri toplamak için açık uçlu sorulardan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Bu anket formunun kapsam geçerliğini sağlamak için iki farklı uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanların ittifak ettikleri sorular kullanılmıştır. Bu sorulardan elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini artırmak için veri toplama süreci açıklanmıştır. Katılımcıların yaptığı açıklamalara çalışma içerisinde doğrudan alıntılar yapılarak yer verilmiştir. Katılımcıların bu uygulamalarla ilgili gelecek kurguları kategoriler oluşturularak tahlil edilmiştir. Elde edilen sonuçlara dayanılarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study has been prepared to determine the future constructs of higher education students on how geographical field studies will be in the future, how they should be, how assessment and evaluation will be conducted and how this will be reflected on the curriculum. It is aimed to provide a contribution for current geographical field studies by taking advantage of these constructs. Qualitative research method has been used to achieve that goal. The workgroup of the study consists of the graduate, post-graduate and doctoral students from the department of geography of a university in Istanbul. All the participants determined by purposeful sampling strategy have participated in at least one geographical tour organized by academic members of their university in previous years. A survey form of open-ended questions has been used in the study for collecting sufficiently saturated deep data. Opinions of two different experts have been asked to ensure content validity of that survey form. The questions mutually-agreed by these experts have been used. Data obtained from these questions have been subjected to descriptive analysis. Data collection process is described to improve the validity and reliability of the study. The statements of participants are included in the study through direct references. Future constructs of the participants on these practices have been analyzed by establishing categories. Recommendations have been given based on obtained results.

Keywords