LOJİSTİK KÖYLER’İN KENTSEL LOJİSTİĞE ETKİLERİ: SİNOP VE SAMSUN İLLERİNDE UYGULAMA

Author:

Number of pages: 582-594
Year-Number: 2018-80

Abstract

Ulusal ve uluslararası ticaret hacminin artmasıyla ülkelerin bazı kentlerinde sanayi sektörü gelişme göstermiştir. Bu gelişim sonucu, istihdam ve yaşam kalitesi gibi etkenlerden dolayı kişiler veya toplumlar bu kentlere göç etmişlerdir. Bu, kentlerde nüfus artışına neden olmuştur. Nüfus artışı da, göç eden insanların veya toplumların taleplerinin(gıda, barınma vb.)karşılanabilmesi için kentlerdeki lojistik faaliyetlerin artışını tetiklemiştir. Artan lojistik faaliyetler, kentlerde trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği yaratmıştır. Tüm bu gelişmeler kentsel lojistik ve lojistik köy kavramlarını gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, toplam 349 katılımcıya anket uygulandı. Ankette, Sinop ve Samsun illerindeki lojistik sektör paydaşlarının çalışanlarından oluşan katılımcılara; “Lojistik köy şehir içi trafiğini rahatlatacaktır.” ve “Lojistik köy şehrin hava kirliğini azaltacaktır.” gibi sorular yöneltildi. Çalışmada; elde edilen veriler SPSS 16.00 istatistik programında; güvenilirlik analizi, frekans dağılımı ve çapraz tablo yöntemleri kullanılarak, Tekkeköy’deki lojistik köyün, bölgenin yaşanabilirliği ile ilgili sektör paydaşlarının görüşlerinin alınması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

With the increasing national and international trade volume, the industrial sector has developed in some cities of the countries. Due to factors such as development, employment and quality of life, people or communities have migrated to these cities. This has caused population growth in cities. Population growth has also triggered an increase in the logistical activities in the cities in order to meet the needs of migrants or communities (food, shelter, etc.). Increased logistics activities have created traffic congestion and environmental pollution in the cities. All these developments brought urban logistics and logistic center concepts to the agenda. In this study, a questionnaire was applied to a total of 349 participants. In the questionnaire, participants from the logistics sector stakeholders in Sinop and Samsun are included; The questions such as "Logistics center will relieve urban traffic" and "Logistics center will reduce air pollution in the city." In the SPSS 16.00 statistical program, reliability analysis, frequency distribution and cross-tabulation methods, it is aimed to take the views of the sector stakeholders related to the livability of the center in Tekkeköy.

Keywords