TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-80
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 233-245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlıklarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 155 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeylerini ölçmek üzere Bolat (2017) tarafından hazırlanan "Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği" kullanılmıştır. Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği’ne ait verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Veriler; betimsel istatistik, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü ANOVA testi analizi yapılarak çözümlenmiştir. Türkçe öğretmeni adayları; eğitim programının temel öğeleri olan içerik, öğrenme öğretme süreçleri, hedef ve ölçme ve değerlendirme konularında kendilerini yeterli gördükleri belirtilmektedir. Türkçe öğretmeni adayları eğitim programının içeriği konusunda kendilerini yeterli görürken, kendilerini en düşük düzeyde yeterli gördüğü öğe ise ölçme ve değerlendirme olarak gözükmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlığı ile ilgili görüşleriyle ekonomik durumları, not ortalaması ve sınıf değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the opinions of pre-service Turkish teacher educational program literacy levels. Descriptive scanning model was used in the study. The sample of the research is composed of 155 teacher candidates who are studying in Çanakkale Onsekiz Mart University, Department of Turkish Language Education in fall semester of 2017-2018 academic year. In the study, "Educational Program Literacy Scale" prepared by Bolat (2017) was used to measure the educational program literacy levels of pre-service Turkish teacher. SPSS program was used in the analysis of the data belonging to Educational Program Literacy Scale. Data was analyzed descriptive statistics, independent groups t-test, one-way ANOVA test analysis.Pre-service Turkish teachers are stated that they regard themselves as the main elements of the educational program, content, learning and teaching processes, goals and measurement and evaluation.While pre-service Turkish teacher see themselves adequately as to the content of the training program, the item they see as adequate at the lowest level appears to be the measurement and evaluation. It is seen that there is a statistically significant difference between economic status, grading average and classroom change in the opinions of pre-service Turkish teacher educational program literacy level.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics