KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENİM GÖREN BAZI ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 570-581
Year-Number: 2018-80

Abstract

Sürekli değişen dünyada, bireylerin yeni durumlara uyum gösterecek becerilerle donatılmaları artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun için de her ülkenin kendini gelecek yüzyıllara taşıyacak, bilgiyi doğru kullanabilecek, bilgi üretecek, düşünme ve algılama gücü yüksek, sorunlarla baş edebilen ve artan problemler karşısında kısa sürede farklı çözümler üretebilen bireyler yetiştirmesi gerekmektedir (Tekin ve Taşğın, 2008). Bu araştırmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ’ndaki öğrencilerin yaratıcılık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim alan Spor Yöneticiliği Bölümü’nden 48 erkek-52 kadın, Rekreasyon Bölümü’nden 49 erkek-51 kadın, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nden 62 erkek-38 kadın, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden 54 erkek-48 kadın olmak üzere toplam 402 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Raudsepp (1977) tarafından geliştirilen, Çoban (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan “Ne Kadar Yaratıcısınız? (How Creative Are You?)” ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 21.0 paket programında tanımlayıcı istatistiksel işlemler (ortalama, standart sapma, frekans) uygulandıktan sonra Bağımsız T testi ve One Way Anova testi kullanılmış ve gruplar arasındaki farklar belirlenmiştir. İstatistiksel sonuçların anlamlılığı %95 güven aralığında p< 0.05 düzeyinde incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, yaratıcılık düzeyi açısından rekreasyon bölümü ile beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Rekreasyon bölümünde eğitim gören öğrencilerin diğer bölümlerdeki öğrencilere göre yaratıcılık düzeyi en yüksek öğrenciler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun nedenini bölümlerin ders müfredatlarında yer alan derslere ve bu derslerin içeriklerine bağlamak mümkün olabilir.

Keywords

Abstract

In the changing world, now it has become a necessity for individuals to be equipped with skills to adapt to new situations. For this reason, it is necessary for every country to raise individuals who will carry themselves to the coming centuries, who will be able to use the information properly, produce information, think and perceive, cope with the problems and produce different solutions in a short time in the face of increasing problems. The purpose of this research is to examine the creativity levels of the students in Kocaeli University School of Physical Education and Sports. A total of 402 students were participated in the survey, 48 males- 52 females from the Sports Management Department, 49 males- 51 females from the recreation department, 62 males- 38 females from the Department of Physical Education and Sports and 54 males- 48 females from the Department of Physical Education and Sports. As a data collection tool, "How Much Creative Are You?" developed by Raudsepp (1977) adapted to Turkish by Çoban (1999) scale was used. After the descriptive statistics were applied in the SPSS 19.0 package program (mean, standard deviation, frequency), the obtained data were used the Independent T test and One Way Anova test and the differences between the groups were determined. According to the findings, there is difference between recreation department and physical education and sports department which there was a significant difference between male and female students in the in terms of creativity level (p <0.05). The students who are studying in the recreation department have reached the highest level of creativity then the students in the other departments. The reason of this is the diversity of content in the curriculum of the department.

Keywords