OTİSTİK ÇOCUKLARDA PSİKO-SOSYAL, AKADEMİK VE MOTOR BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE VURMALI ÇALGILARIN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-79
Number of pages: 105-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğadaki her şey titreşim oluşur. Bu titreşimler ise ses dalgalarını oluşturur. Aslında doğadaki her hareket bir musikidir. Müziğin, insanın ruhsal ve bedensel sağlığını tedavide kullanılması yeni bir olay değildir. İnsanlığın varoluşundan beri insandaki kötü ruhların def edilmesi ya da ruhsal rahatlamanın sağlanması için ritim ve müzik bir terapi aracı olarak kullanılmıştır. Beyin üzerine yapılan araştırmalar sonucu müziğin sadece insan üzerindeki etkisi ruhsal alanla sınırlı kalmadığı görülmüştür. Müziğin enerjisi, beyni etkilemekte ve harekete geçirmektedir. Özellikle vurmalı çalgılar, sözel ve sözel olmayan beceriden yoksun olan otistik çocukların harekete geçmesinde de etkin rol oynamaktadır. Otistik çocukların vurmalı çalgılar kullanılması sağlanarak, onların grup içinde çalışmalarla sosyalleştiği gözlemlenmiştir. Beraberinde kendine güven duyması, konuşabilmesi gibi yeteneklerinin arttığı, okuma-yazmasının geliştiği tespit edilmiştir. Bu çalışmamızda vurmalı çalgıların otistik çocukların psiko-sosyal, akademik ve motor becerileri üzerindeki olumlu etkileri ortaya konulacaktır.

Keywords

Abstract

Everything in the nature vibrates. These vibrations form the sound waves. Actually every movement in the nature is a musical. Music is not a new phenomenon to use the spiritual and bodily health of a person in therapy. Since the existence of mankind, rhythm and music have been used as a therapeutic tool for defeating evil souls in the human body or for providing spiritual relaxation. Research on the brain has shown that the effect of music on the resultant music is not limited to the spiritual field. The music's energy is affecting and activating the brain. In particular, percussive musicians play an active role in the movement of autistic children, who lack verbal and nonverbal skills. It has been observed that autistic children are used to the percussion instruments and they socialize within the group. It has been found that the ability to feel confident, to speak, to improve, and to improve reading and writing. In this study, positive effects of percussive musicians on psychosocial, academic and motor skills of autistic children will be revealed.

Keywords