DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TURUNÇGİL ÜRETİMİ VE İHRACATININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018-79
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Number of pages: 357-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zengin C vitamini içeriğine sahip turunçgillerin alternatif tüketim olanaklarının çeşitlenmesine bağlı olarak tüketimi sürekli artış göstermektedir. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO, Food and Agriculture Organization) istatistiklerine göre dünya üzerinde 2017 yılında yaklaşık 9,7 milyon hektar alanda 140 milyon ton turunçgil üretimi yapılmıştır. Daha çok meyve suyu üretiminde kullanıldığı için dünya üzerinde turunçgil üretiminin % 55’ini portakal oluşturmaktadır. Rusya dünyada en çok turunçgil ithal eden ülkeler sıralamasında ilk sırada yer almakta olup bunu sırasıyla Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere takip etmektedir. Türkiye, 139.831 ha üretim alanı ve 4.769.726 ton üretim ile dünya turunçgil üretiminde 9. sırada bulunmaktadır. Türkiye’de geçtiğimiz 10 yıl içe-risinde turunçgil üretim miktarında % 37’lik bir artış olmuştur. 2017 yılında Türkiye turunçgil ihracatı 1.672.800 ton olarak gerçekleşmiş ve 849,6 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Turunçgil ihracatında mandarin miktar olarak % 42, ekonomik değer olarak % 39 oran ile ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’nin toplam turunçgil üretiminin %41`i ihraç edilmekte olup; Rusya Federasyonu, Irak, Ukrayna, Romanya ve Suudi Arabistan en çok ihracat yapılan ilk beş ülkedir. Bu araştırmanın amacı, dünyada ve ülkemizde turunçgil üretimini de-ğerlendirerek ihracatı artırmanın yollarını aramak, sorunları ortaya koymak ve bulunan sonuçları tüm ilgililere ulaştırabilmektir. Üreticiler ürünlerini tüketici-lere ulaştırana kadar aracı sayısının çokluğu üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki farkı arttırmaktadır. Turunçgil dağıtım kanalları üretici ve tüketici lehine aracı ya da aracı kuruluş sayısının azaltılması yararlı olacaktır. Bu araştırmada, dünyada ve Türkiye’de turunçgil üretiminin mevcut durumu değerlendirilmiş, pazar ile ilgili tespitler ve tahminler yapılmış, öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Consumption of citrus fruits with rich vitamin C content varies depending on the diversification of alternative consumption opportunities. According to the statistics of Food and Agriculture Organization (FAO), in 2017, 140 million tons of citrus fruit was produced in 9.7 million hectares of land. As it is mostly used in fruit juice production, it produces about 55% of citrus fruit production in the world. Russia ranks first in the list of the most importing cit-rus fruits in the world, followed by France, Germany, the Netherlands and the UK. Turkey, with 139 831 ha of production area and 4,769,726 tons of pro-duction ranks 9th in the world citrus production. In the past 10 years in citrus production volume in Turkey it has been an increase of 37%. Turkey citrus exports in 2017 stood at 1.6728 million tons and revenue was 849.6 million dollars. In the export of citrus, mandarin ranks first with a ratio of 42% and 39% with economic value. Turkey's total citrus production are being exported to 41`%; The Russian Federation, Iraq, Ukraine, Romania and Saudi Arabia are the top five export destinations. The aim of this study is to evaluate the production of citrus in the world and in our country, to search for ways to inc-rease exports, to present the problems and to deliver the results to all interes-ted parties. The number of intermediaries increases the difference between producer prices and consumer prices until producers deliver their products to consumers. Citrus distribution channels will be beneficial to reduce the num-ber of intermediaries or intermediaries in favor of producers and consumers. In this study, assessed the current state of the world and in Turkey citrus pro-duction, identify related markets and forecasts made, proposals have been made.

Keywords