YÜKSEKÖĞRETİMDE BİR DERSİN YAPILANDIRILMASI VE SUNUMUNDA İDEALİ ARAYIŞ: MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-78
Language : null
Konu : İKTİSAT-İŞLETME
Number of pages: 82-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yükseköğretimde Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans düzeyinde bir dersin yapılandırılması ve sunumunda, Bologna Süreci’ne uyum çerçevesinde her bir ders için, Ders Bilgi Paketi hazırlanmaktadır. Ders Bilgi Paketi; temelde planlı, programlı olma ve geleceği planlayarak, yapılacak dersin hedeflenen başarıya ulaşması için bir gerekliliktir. Plansız ve programsız yapılan işlerin başarı düzeyi genellikle düşüktür. Kişiler, işletmeler, kurumlar ve ülkeler, planlı ve programlı olarak hareket ettiklerinde kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine daha hızlı ve etkili biçimde ulaşabilirler. Çalışmamızda; bir dersin istenen amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için nasıl planlanması ve uygulanması gerektiği, başarının ideali hedefleyerek nasıl arttırılabileceği üzerinde durulmuştur. Ders Bilgi Paketi hazırlanırken; dersin amacı, hedefleri, sınırları ve içeriğinin doğru belirlenmesinin önemi belirtilmiştir. Dersin işlenişinde; kullanılacak öğretim yöntemleri, derse hâkimiyet, sınıf hâkimiyeti ve öğrencinin derse motive edilmesi ile dersin diyalog içerisinde işlenmesinin önemi vurgulanmıştır. Sunum sonrasında, öğrencilerin uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilmesinin, öğrencinin motivasyonunu arttıracağı değerlendirilmiştir. Sınıf yönetimi ve öğretim üyesi-öğrenci ilişkisinin temel unsurları üzerinde durulmuştur. İyi hoca kimdir? Sorusuna cevap aranmıştır. Uygulama olarak, Muhasebe dersi örneği üzerinde durulmuştur. Dersler, birbirinden bağımsız veya birbirine bağlı konuların anlatıldığı dersler olarak sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Muhasebe dersi, konuların birbirine bağlı olduğu ve her hafta işlenen konu pekiştirilmeden sonraki konunun öğrenilemeyeceği bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, Ders Bilgi Paketi hazırlanırken, konuların öğrenim aşamaları doğru tespit edilerek sıralanması gerekir. Aksi durumda dersin öğretiminde ve öğreniminde karmaşa yaşanacaktır. Bu aşamalar, derste başarılı olmak için öğrencilerin günlük ve haftalık çalışma yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu ve benzeri teknik ve öğrenimin aşamalı olduğu derslerde, öğrencinin önceki konu-konuları bilerek yeni derse gelmesi gerekir. Aksi durumda, her geçen hafta dersin öğrenci tarafından anlaşılırlık düzeyi olumsuz etkilenecektir. Ülkemizde, konuların birbirine bağlı ve aşamalı olduğu teknik derslerde başarının genel olarak diğer derslere göre düşük olduğu tespiti yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In the structuring and presentation of a course at the level of graduate, undergraduate and associate degree in higher education, the Course Information Package is prepared for each course in the framework of the Bologna Process. Course Information Package; it is a necessity to achieve the targeted success of the course to be done basically by being planned, programmed and planning the future. Unplanned and unscheduled, the success level of the works is usually low. People, businesses, institutions and countries can reach their short, medium and long-term goals faster and more effectively when they act in a planned and programmed manner. In our study; how to plan and implement a lesson in order to achieve its desired goals and objectives, and how to increase success by targeting the ideal. While the Course Information Package is being prepared; The aim of the course is to determine the aims, objectives, boundaries and content correctly. In the course; teaching methods to be used, class dominance, class dominance and motivation of the learner to be taught in dialogue. After the presentation, it was evaluated that the evaluation of the students with appropriate assessment and evaluation methods would increase the motivation of the student. Classroom management and the basic elements of the lecturer-student relationship are emphasized. Who is the good teacher? The answer was sought. As an application, an example of Accounting course is emphasized. The lessons are evaluated by classifying them as independent or interrelated subjects. The accounting course has a structure in which the subjects are connected and the topic that is processed every week is reinforced so that the next subject can not be learned. For this reason, while the Course Information Package is being prepared, the learning stages of the subjects must be correctly identified and ordered. Otherwise, there will be confusion in the teaching and learning of the course. These steps make it necessary for students to have daily and weekly work in order to be successful. In the courses where this and similar techniques and learning are gradual, the student must come to the new course knowing the previous topics. Otherwise, the level of comprehension will be negatively affected by the student every week. In our country, it has been determined that success in technical courses where subjects are interconnected and gradual is generally lower than other courses.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics