MİLLÎ KÜLTÜR TEMASI ÇERÇEVESİNDE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ KÜLTÜREL UNSURLAR
CULTURAL ELEMENTS IN MIDDLE SCHOOL TURKİSH TEXTBOOKS WITHIN THE FRAME OF NATIONAL CULTURE

Author : Kevser AKIN
Number of pages : 363-379

Abstract

Bu çalışma, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında ortaokullarda okutulan Türkçe ders kitaplarındaki (5,6,7 ve 8.sınıf) Millî Kültür temasında yer alan kültürel unsurların tespiti amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen temalar içerisinde bulunan toplam 19 okuma ve serbest okuma metni incelenmiş, uzman görüşüne başvurularak 16 kategori altında sıralanan kültürel unsurun temalarda bulunma düzeyleri belirlenmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, belgesel tarama metodu ile veriler toplanmış, içerik analizi tekniği ile verilerin çözümlenmesi sağlanmıştır. Araştırma sonunda kültürel unsurların en yoğun olduğu Millî Kültür temasının 8.sınıf Türkçe ders kitabında olduğu, en az kültürel unsurun da 6. sınıf Türkçe ders kitabı Millî Kültür temasında bulunduğu tespit edilmiştir. Sınıf düzeylerine göre incelenen dört farklı kitabın Millî Kültür temalarının folklorik ögeler ve dil ile ilgili kültürel ögeler çerçevesinde şekillendirildiği; askerlik, vatan savunması, geçim kaynakları (ekonomi), ata sporları, eğitim, geleneksel sanatlar/sanatçılar/sanat eserleri, tarih ve Türk büyükleri kategorilerinde zayıf sayılabilecek bir içeriğe sahip oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Ortaokul Türkçe ders kitapları, Millî Kültür teması, kültürel unsurlar

Read:575

Download: 179

Atıf Bulunamadı