SADIK HİDAYET’İN “KÖR BAYKUŞ” VE FEYYAZ KAYACAN’IN “CEHENNEMDE BİR YUSUF” ADLI ESERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMALI OKUMA DENEMESİ

Author:

Number of pages: 592-609
Year-Number: 2018-78

Abstract

Sadık Hidayet ve Feyyaz Kayacan yaşadıkları farklı coğrafyalarda edebiyat alanında önemli isimlerdir. Bugünkü İran’ın en büyük yazarı olarak kabul edilen Sadık Hidayet (1902-1951) İran Edebiyatı’nda Avrupai anlamda hikâyeciliğin kurucusu kabul edilmiştir. Feyyaz Kayacan(1919- 1993) ise Türkiye’de 1950 kuşağının öykücülüğümüzdeki en yetkin isimlerinden biridir. Sadık Hidayet ve Feyyaz Kayacan’ın eserlerinde ele aldıkları duyarlılıkların ve işledikleri temaların pek çoğu örtüşür. Karamsar duygulanımların yanı sıra varoluşun ağırlığı, bunalım ve ölüm her ikisinin de eserlerinin belli başlı konularıdır. Bu çalışmanın amacı, Sâdık Hidâyet’in Kör Baykuş adlı romanı ve Feyyaz Kayacan’ın Cehennemde Bir Yusuf adlı uzun öyküsünün yazıldıkları dönemlerin toplumsal şartları göz önünde tutarak konu, içerik, dil ve üslup bakımından karşılaştırmak, aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikli olarak Sadık Hidayet ve Feyyaz Kayacan’ın hayatlarına ve edebî kişiliklerine değinilmiş; ardından da iki eserin karşılaştırılması yapılmıştır. Böylece farklı coğrafyalarda farklı dönemlerde yaşamış yazarların aynı düşünce ve ifade tarzına sahip olabileceğine dikkat çekilmiştir.

Keywords

Abstract

Sadık Hidayet and Feyyaz Kayacan are important figures in the field of literature within different geographies they lived in. Sadık Hidayet (1902-1951), who is considered as the greatest writer of today's Iran, was accepted as the founder of European sense of storytelling in Iranian literature. Feyyaz Kayacan (1919 – 1993), on the other hand, is one of the most competent names of storytelling of the ‘50s generation in Turkey. Many of the sensitivities and themes that Sadık Hidayet and Feyyaz Kayacan deal with in their works overlap with each other. Besides pessimistic affections, the weight of existence, depression and death are the main subjects of both authors’ works. The aim of this study is to compare the subject, content, language and style by taking into account the social conditions of the periods in which Sadık Hidayet's novel "Blind Owl" (Kör Baykuş) and Feyyaz Kayacan's long story called "A Yusuf in Hell" (Cehennemde Bir Yusuf) were written and to reveal the similarities and differences between these works. In this study, primarily the lives and literary personalities of Sadık Hidayet and Feyyaz Kayacan were mentioned; then the comparison of the two works was conducted. Thereby, it has been pointed out that writers, who lived in different periods in different geographies, may have the same way of thinking and expression.

Keywords