A POTANSİYEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ:GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI,
A POTENTIAL LEADERSHIP ATTRIBUTES SCALE: DEVELOPMENT, VALIDATION, AND RELIABILITY STUDY

Author:

Number of pages : 255-269

Abstract

Bu çalışmada, genel örneklemde bireylerin potansiyel liderlik özelliklerini belirlemeye yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi ve daha sonra ölçeğin bazı psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma iki uygulama ile yürütülmüştür. Birinci uygulamaya 18-69 yaşları arasında 364 erkek, 520 kadın olmak üzere toplam 884 kişi katılmıştır. İkinci uygulamaya 18-50 yaşları arasında 25 erkek, 73 kadın olmak üzere toplam 98 kişi katılmıştır. Birinci uygulamada ilgili çalışmalar doğrultusunda oluşturulan 75 madde uygulanmıştır. Bu madde havuzundan Madde Yanıt Kuramı, madde analizi ve faktör analizi yöntemleri kullanılarak 15 madde seçilmiştir. Seçilen maddelerden oluşturulan forma A Potansiyel Liderlik Özellikleri Ölçeği-15 (A-PLÖÖ-15) adı verilmiştir. Seçilen maddelerin, varyansın %30,592’lik kısmını açıkladığı ve tek faktörlü yapı gösterdiği görülmüştür. Ölçeğin içtutarlılık güvenirlik katsayısı birinci uygulamada 0,835, ikinci uygulamanın ön test işleminde 0,890, tekrar test işleminde 0,892 olarak belirlenmiştir. Test-tekrar test korelasyon katsayısı ise 0,857 olarak hesaplanmıştır. Kriter bağıntılı ve ayırt edici geçerlik işlemleri olarak, geliştirilen ölçeğin diğer ölçeklerle -0,014 ile 0,628 arasında değişen korelasyon katsayıları verdiği belirlenmiştir. Ölçek toplam puanı açısından sosyo-demografik gruplar arasında farklılıklar gözlenmemiştir. Geliştirilen ölçeğin başka geçerlilik çalışmalarına ihtiyaç duyduğu ancak diğer yandan da temel psikometrik gereklilikleri taşıdığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The present study aimed to develop a leadership scale in order to determine potential leadership characteristics in general population, and investigate its certain psychometric features. Two separate applications were carried out for this study. A total of 884 people, ranging in age from 18 to 69, took place in the first one and a total of 98 people, ranging in age from 18 to 50, took place in the second one. In the first part, the form consisting of 75 items, which was generated in line with previous studies, was administered to participants. Out of this item pool, 15 items were selected using Item Response Theory, item analysis and factor analysis. Afterwards, the new form was named “A Potential Leadership Attributes Scale-15” (A-PLAS-15). It was observed that the selected items explains 30.592% of variance and shows single factor structure. The Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient was determined 0.835 in the first application. Respectively, the reliability coefficients were estimated 0.890 in pretest and 0.892 in posttest of the second application. The test-retest correlation coefficient was calculated 0.857. The estimated correlations (ranging from -0.014 to 0.628) between the A-PLAS-15 and other scales, provide supporting evidence for discriminant and criterion-related validity. There were no significant differences found between the groups that were formed relying on the socio-demographic variables. Taken together, results of the present study suggest that even though A-PLAS-15 has the basic psychometric properties, further work is required to confirm its validity.

Keywords