A POTANSİYEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ:GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
A POTENTIAL LEADERSHIP ATTRIBUTES SCALE: DEVELOPMENT, VALIDATION, AND RELIABILITY STUDY

Author : Arkun TATAR - - Behmen ÇELİKBAŞ - Hüdanur ÖZDEMİR - Melek ASTAR - Zekeriya ÖREN
Number of pages : 255-269

Abstract

Bu çalışmada, genel örneklemde bireylerin potansiyel liderlik özelliklerini belirlemeye yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi ve daha sonra ölçeğin bazı psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma iki uygulama ile yürütülmüştür. Birinci uygulamaya 18-69 yaşları arasında 364 erkek, 520 kadın olmak üzere toplam 884 kişi katılmıştır. İkinci uygulamaya 18-50 yaşları arasında 25 erkek, 73 kadın olmak üzere toplam 98 kişi katılmıştır. Birinci uygulamada ilgili çalışmalar doğrultusunda oluşturulan 75 madde uygulanmıştır. Bu madde havuzundan Madde Yanıt Kuramı, madde analizi ve faktör analizi yöntemleri kullanılarak 15 madde seçilmiştir. Seçilen maddelerden oluşturulan forma A Potansiyel Liderlik Özellikleri Ölçeği-15 (A-PLÖÖ-15) adı verilmiştir. Seçilen maddelerin, varyansın %30,592’lik kısmını açıkladığı ve tek faktörlü yapı gösterdiği görülmüştür. Ölçeğin içtutarlılık güvenirlik katsayısı birinci uygulamada 0,835, ikinci uygulamanın ön test işleminde 0,890, tekrar test işleminde 0,892 olarak belirlenmiştir. Test-tekrar test korelasyon katsayısı ise 0,857 olarak hesaplanmıştır. Kriter bağıntılı ve ayırt edici geçerlik işlemleri olarak, geliştirilen ölçeğin diğer ölçeklerle -0,014 ile 0,628 arasında değişen korelasyon katsayıları verdiği belirlenmiştir. Ölçek toplam puanı açısından sosyo-demografik gruplar arasında farklılıklar gözlenmemiştir. Geliştirilen ölçeğin başka geçerlilik çalışmalarına ihtiyaç duyduğu ancak diğer yandan da temel psikometrik gereklilikleri taşıdığı görülmüştür.

Keywords

liderlik, potansiyel liderlik, örtük liderlik, dönüşümsel, etkileşimsel

Read:1335

Download: 264

Atıf Bulunamadı