PAZARLAMA TARİHİNE DÖNEMSEL BİR BAKIŞ,
A PERIODICAL PERSPECTIVE TO MARKETING HISTORY

Author:

Number of pages : 231-238

Abstract

Pazarlama düşüncesi çok eski çağlardan beri var olsa da pazarlamanın akademik bir disiplin olarak kendine yer edinmesi 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. Daha önceleri araştırmacılar sadece üretimi ekonomik değer yaratıcı olarak gördükleri için pazarlamaya ve dağıtıma gereken önem verilmemiştir. 20. yüzyılın başlangıcıyla beraber ise süpermarketler gibi yeni perakendecilik yöntemleriyle ambalajlanmış ürünler tüketicilere ulaştırılmaya başlanmış, pazarlama araştırmalarında anket yönteminin kullanımı ile yeni bir döneme girilmiştir. Pazarlama üniversite seviyesinde derslerde konu olmaya, akademik yayınlarda yer almaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı 1900’lü yıllardan sonra ortaya çıkan pazarlama alanını farklı dönemlere ayırmak ve her dönemin özelliklerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda pazarlama tarihi ve düşüncesi her biri yirmişer yıllık altı farklı döneme ayrılmış ve her dönemde ağırlık kazanan çalışma konularına değinilmiştir. Bu dönemler sırasıyla pazarlama alanının ortaya çıkışı, pazarlama alanının gelişmesi, pazarlama alanının kendi kimliğini kazanması, pazarlama alanının farklılaşması ve sosyal olguların ortaya çıkışı, pazarlama alanında ihtisaslaşmanın başlaması ve pazarlama alanında internet ve etik konularının yaygınlaşması olarak sıralanmaktadır.

Keywords

Abstract

Although marketing thought has existed since ancient times, marketing has taken its place as an academic discipline in the 20th century. Prior to that, researchers did not pay attention to marketing and distributing because they see production as merely economic value creator. With the beginning of the 20th century, products packaged with new retailing methods such as supermarkets started to be delivered to consumers, and a new period was started with the use of the survey method in marketing research. Marketing has become a subject at university level and has become a part of academic publications. The aim of this study is to separate the marketing field after 1900's into different periods and determine the characteristics of each period. In line with this purpose, marketing history and thought were divided into six different periods, each of which was twenty-year and the study subjects that gained weight were mentioned in each period. These periods are listed as the emergence of the marketing field, the development of the marketing field, the acquisition of the identity of the marketing field, the differentiation of the marketing field and the emergence of social phenomena, the beginning of specialization in the marketing field and the expansion of internet and ethical issues in the marketing field respectively.

Keywords