PAZARLAMA TARİHİNE DÖNEMSEL BİR BAKIŞ
A PERIODICAL PERSPECTIVE TO MARKETING HISTORY

Author : Mertcan TAŞÇIOĞLU - - Dursun YENER
Number of pages : 231-238

Abstract

Pazarlama düşüncesi çok eski çağlardan beri var olsa da pazarlamanın akademik bir disiplin olarak kendine yer edinmesi 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. Daha önceleri araştırmacılar sadece üretimi ekonomik değer yaratıcı olarak gördükleri için pazarlamaya ve dağıtıma gereken önem verilmemiştir. 20. yüzyılın başlangıcıyla beraber ise süpermarketler gibi yeni perakendecilik yöntemleriyle ambalajlanmış ürünler tüketicilere ulaştırılmaya başlanmış, pazarlama araştırmalarında anket yönteminin kullanımı ile yeni bir döneme girilmiştir. Pazarlama üniversite seviyesinde derslerde konu olmaya, akademik yayınlarda yer almaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı 1900’lü yıllardan sonra ortaya çıkan pazarlama alanını farklı dönemlere ayırmak ve her dönemin özelliklerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda pazarlama tarihi ve düşüncesi her biri yirmişer yıllık altı farklı döneme ayrılmış ve her dönemde ağırlık kazanan çalışma konularına değinilmiştir. Bu dönemler sırasıyla pazarlama alanının ortaya çıkışı, pazarlama alanının gelişmesi, pazarlama alanının kendi kimliğini kazanması, pazarlama alanının farklılaşması ve sosyal olguların ortaya çıkışı, pazarlama alanında ihtisaslaşmanın başlaması ve pazarlama alanında internet ve etik konularının yaygınlaşması olarak sıralanmaktadır.

Keywords

Pazarlama tarihi, pazarlama düşüncesi tarihi, dönemselleştirme

Read:987

Download: 306

Atıf Bulunamadı