YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DOĞRUSAL DENKLEMLER KONUSUNDAKİ BİLGİ VE BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A RESEARCH ON THE KNOWLEDGE AND SKILLS ABOUT LINEAR EQUATIONS OF SEVENTH AND EIGHT GRADE STUDENTS

Author : Dilek SEZGİN MEMNUN - - Merve BERBER - Bünyamin AYDIN - Sevgi ARSUK
Number of pages : 80-97

Abstract

Cebirsel konular gerektirdiği soyut düşünme becerisinden dolayı öğrenciler için öğrenilmesi güç konular arasında yer almaktadır. Özellikle ortaokul seviyesindeki öğrencilerin soyut düşünme becerileri yeni geliştiği için, bu durum cebir öğrenimini zorlaştırmaktadır. Ortaokul matematik müfredatında geniş yer kaplayan doğrusal denklemler, cebirsel konuların öğrenilmesi için temel yapıtaşı olarak bilinmesi gereken konular arasındadır. Bu konu, ülkemizde ortaokul yedinci sınıf seviyesinde derslerde yer almaya başlamaktadır. Bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin doğrusal denklemler konusunu anlamlandırarak öğrenmesi sonucunda, ilerleyen süreçte diğer cebir konularını öğrenmeleri kolaylaşacaktır. Bu nedenle, bu araştırmada Türkiye'de Erzurum ilinde bulunan okullar arasından rastgele olarak belirlenen bir ortaokulun yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin doğrusal denklemler konusundaki bilgi ve beceri düzeyleri ile bu konudaki hata ve eksikliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırmaya katılan öğrencilere araştırmacılar tarafından açık uçlu olarak hazırlanmış olan bir doğrusal denklem testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi, betimsel analiz aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, araştırmaya katılan öğrencilerin doğrusal denklemler konusundaki bilgi ve becerileri ile hata ve eksiklikleri rapor edilmiştir.

Keywords

Denklem, denklem çözme, doğrusal denklem, ortaokul öğrencisi.

Read:1022

Download: 322

Atıf Bulunamadı