KAOS TEORİSİ, BİLGİ TEORİSİ VE ENTROPİ YASASININ 20. YÜZYIL MÜZİK SANATINA ETKİLERİ,
THE EFFECTS OF CHAOS THEORY, THEORY OF KNOWLEDGE AND LAW OF ENTROPY ON 20TH CENTURY ART OF MUSIC

Author:

Number of pages : 194-204

Abstract

Müzik sanatı ağırlıklı olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren diğer sanat dalları ve farklı disiplinlerle etkileşimde olmuş, modernizmle birlikte, bu etkileşim giderek disiplinlerarasılığa dönüşmüştür. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi var olan sanat dallarının çoğu zaman değişim göstermesine ya da yeni sanat dallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bilişim teknolojisinin giderek artan bir hızla gelişmesi iletişim, bilgi edinme, ifade vb. alanlarda sınırları ortadan kaldırmıştır. Kuramın, toplumsal eleştirinin ve bilinçdışının yerini teknoloji almıştır (Kuspit, 2018: 119). Sanatın geldiği nokta estetik algının da değişmesine neden olmuş, bunun yanında sanat, sanatçı odaklı olmaktan çok dinleyici ya da izleyici odaklı bir yöne evrilmiştir. Müzik sanatında kompozitörler, yeni besteleme teknikleri arayışına girmişler, ilerleyen süreçte, bireysel metotlarını oluşturmuşlardır. Bu makalede, kaos teorisinin, bilgi teorisinin ve termodinamiğin ikinci yasası olan entropinin 20. yüzyıl müzik sanatı üzerindeki etkileri, John Cage’in eserleri örneklendirilerek incelenecektir.

Keywords

Abstract

The art of music has predominantly interacted with different fields of art and different disciplines since the second half of the 19th century. In conjunction with modernism, this interaction has evolved into interdisciplinarity. The progress of science and technology has lead to transformation of existing arts or the emergence of new fields of art. The increasing development of information technology has eradicated the limits in the fields of communication, access to information, articulation and the like. Technology has replaced theory, social critique and the unconscious (Kuspit, 2018:119). The new position which art had evolved to, has ingenerated the aesthetical perspective. Besides, art has evolved to a path focused on the listener or viewer rather than the artist. Within the art of music, composers have started to seek new composition techniques. Over time, they have established their individual methods. In this article, the effects of chaos theory, theory of knowledge and entropy – the second law of thermodynamics – on 20th century art of music will be examined through the exemplification of John Cage’s works.

Keywords