STRATEJİ OKULLARINDAN ÇEVRE OKULU: ANLAMI, KAPSAMI VE KATKILARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME,
SCHOOL OF ENVIRONMENT SCHOOL OF STRATEGY: AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF MEANING, SCOPE AND CONTRIBUTION

Author:

Number of pages : 447-459

Abstract

Strateji bir stratejik yönetim aracı olarak işletmelerde başarıya odaklanan ve önceden belirlenen hareketler ve yaklaşımlar olarak ifade bulan geleceğe yönelik tahmin faaliyetidir. Ancak bu tahmini güçlü kılmak için işletmelerin çevresel değişimlere uyum yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Kaldı ki, strateji işletmelerin amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir araç olmasının yanında bireylerinde başarısını belirleyen bir unsurdur. Bu noktada stratejiyi açıklamaya çalışan okullar her biri bir noktadan stratejiyi ele almışlardır. Bu çalışmada strateji okullarından çevre okulunu değerlendirmektedir. Bu noktada öncelikle strateji ve strateji okulları ele alınmakta sonrasında ise çevre okulları anlamı, kapsamı ve katkıları bağlamında değerlendirilmektedir. Çalışma özellikle ulusal yazındaki az olan çalışmaları artırmaya ve farkındalık oluşturma amaçlı gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Strategy is a forecasting activity that focuses on success in businesses as a strategic management tool and is expressed as predetermined movements and approaches. However, in order to make this forecast stronger, businesses need to improve their ability to adapt to environmental changes. Moreover, strategy is not only a tool that enables businesses to achieve their goals, but it is also a determinant of success in individuals. At this point, schools trying to explain the strategy have taken a strategic approach. In this study, the strategy school evaluates the environmental school. Strategy and strategy schools are considered first and then environmental schools are evaluated in terms of meaning, scope and contributions. The study was carried out in particular to increase awareness and increase the number of studies in national literature.

Keywords