EĞİTİMDE İSTİHDAMEDİLİRLİK: ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
EMPLOYABILITY IN EDUCATION: EVALUATING THE JOB PREFERENCES OF ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS

Author : İbrahim ÇANKAYA
Number of pages : 64-69

Abstract

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin meslek tercihlerini, İŞKUR’un özel sektöre ilişkin istihdam verileri ve ILO’nun (Dünya Ticaret Örgütü) Türkiye’de Kamuya ilişkin istihdam verileriyle karşılaştırarak öğrencilerin meslek tercihlerini istihdam edilirlik bakımından değerlendirmektir. Çalışmanın deseni, tarama modelli betimsel çalışmadır. Çalışma evreni Uşak İli Merkez Anadolu Liseleri son sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemini Uşak İli Merkez Anadolu liselerinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılındaki son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerden dönen toplam 305 adet sıralama ölçeğinde yer alan cevaplar değerlendirilmiştir. Çalışmada bulgular, öğrencilerin ideallerindeki ilk 5 mesleği sırasıyla yazdıkları sıralama ölçeği analiz edilerek elde edilmiştir. Öğrenciler kendilerine verilen form üzerinde istedikleri ilk beş mesleği sırasıyla belirtmişlerdir. Kız öğrencilerin meslek tercihleri arasında beceri ve uzmanlaşma gerektiren meslekler daha fazla yer alırken bunun yanı sıra bazı kamu meslekleri de yer almaktadır. Erkek öğrencilerin meslek tercihlerine bakıldığında beceri ve uzmanlık gerektiren mesleklerin sayıca az olduğu, kamu mesleklerinin daha fazla olduğu ve İŞKUR tarafından istihdamı daha az olan meslekler olduğu görülmüştür. Öğrencilerin genel olarak özel sektörde istihdam edilirliği yüksek olan meslekler yerine kamuda istihdam edilirliği daha yüksek olan meslekleri tercih ettikleri görülmüştür.

Keywords

Eğitimde istihdam edilirlik, lise öğrencilerinin meslek tercihleri, İŞKUR İstihdam verileri

Read:1073

Download: 366

Atıf Bulunamadı