VAN GÖLÜ ADIR ADASI’NDAKİ LİM MANASTIRI,
THE PLASTIC DECORATIONS OF LIM MONASTERY IN ADIR ISLAND

Author:

Number of pages : 323-362

Abstract

Tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olan Van İli, Doğu Anadolu’nun sayılı kültür merkezlerinden birisidir. Bölgenin kültürel havzası konumundaki ilimiz, tarihi eserlerinin çokluğu ile dikkat çekmektedir. Ortaçağ ve sonrası Van Gölü ve çevresinde inşa edilen mimari eserlerin çoğunluğunu dini yapılar oluşturmaktadır. Bu dini yapılar arasında manastırlar, Hıristiyan dini mimarisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu noktada Hıristiyan Ermenilerin yaptığı dini yapılardan manastır kuruluşları mimari özelliklerinin yanı sıra plastik süslemeleriyle ön plandadır. Söz konusu mimari eserler pek çok araştırmacı tarafından incelenerek yayınlanmış olmasına rağmen, araştırma konumuzu oluşturan Van Gölü Adır Adası’nda bulunan Lim Manastırı plastik süslemelerini ele alan herhangi bir çalışmanın henüz yapılmadığı görülmektedir. Bu makalede , Van Gölü Adır Adası’ndaki Lim Manastırı plastik süslemelerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Yapı kompleksinin süsleme programı Saint Georges Kilisesi ve Jamatunu plastik süslemeleri olarak incelenmiştir. Plastik Süslemeler; Saint Georges Kilisesi’nden günümüzde ayakta kalabilen kısımlarında (Jamatunun doğu duvarına bitiştirildiği noktada) ve Saint Georges Jamatunu’nun batı cephesinde ve iç mekanında tespit edilmiştir. Bunların hepsi gerek görsel gerekse teknik olarak belgelenmiştir. Ele alınan plastik süsleme örnekleri aynı zamanda benzer süsleme örnekleriyle karşılaştırılmıştır. Bu çalışma yüzyıllar boyu iç içe yaşamış farklı inanca sahip toplumlar arasındaki kültürel etkileşimin süsleme alanındaki yansımalarının saptanması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca belgeleme ve değerlendirme çalışmalarımızın, bu alandaki araştırmalara destek olmasını umuyoruz.

Keywords

Abstract

An important settlement throughout history, Van Province is one of the few cultural centers of Eastern Anatolia. Our province, which is the cultural basin of the region, draws attention with the multitude of its historical works. The majority of the architectural works which were built around the Van Lake in the Middle Ages and later form religious structures. Among these religious structures, the monasteries had a significant place in Christian religious architecture. At this point, monastery establishments, which are religious structures that were built by Christian Armenians, are at the forefront with plastic ornaments as well as their architectural features . Despite the fact that these architectural works have been reviewed and published by many researchers, it is seen that no work has been done on the plastic decoration of the Lim Monastery on Adır Island in Van Lake, which constitutes the research subject. In this article, it is aimed to be introduced the plastic ornaments of Lim Monastery on Adır Island in Van Lake. The decoration program of the building complex was examined as Saint Georges Church and Jamatunu plastic ornaments. Plastic ornaments were found in the surviving part of the Saint Georges Church (at the point where they were joint the eastern wall of Jamatun) and the western side and inside of Saint Georges Jamatun. All of them are documented both visually and technically. The samples of examined plastic ornaments were also compared with similar decorative samples. This study is important to determine the reflection in the ornamentation area of the cultural interaction between the different loyal societies that had lived in the interiors for centuries. We also hope that our documentation and evaluation efforts will support the research in this area.

Keywords