KEKEME ÇOCUKLARDA LAXVOX TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF LAX VOX TECHNIQUE IN STUTTERED CHILDREN

Author : Fatih BAL - - Selim ÜNSAL
Number of pages : 142-151

Abstract

Bu çalışmanın amacı, çocukluk çağında kekemelik problemi yaşayan bireylerin kekemelik şiddetlerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için Cup Bubble/Lax Vox (CB/LV) ses terapi tekniğinin etkinliğini ortaya koymaktır. Okul öncesi dönemde kekemeliği başlayıp, okul çağında en az 2 yıldır devam eden 8 erkek, 2 kız çocuğuna 8 hafta süre ile Cup Bubble/Lax Vox (CB/LV) ses terapisi uygulanmıştır. Çocukların yaşları 8 yaş 3 ay-10 yaş 2 ay arasında değişmekte olup yaş ortalaması 8 yaş 2 ay ±1 yaş 3 aydır.Cup Bubble/Lax Vox (CB/LV) ses terapisi öncesi ve sonrası yapılan değerlendirmede 5 çocukta tamamen normal akıcılık sağlanmıştır. Dört çocukta çok hafif-I ve bir çocukta çok hafif-II şiddet seviyesine kadar azalma gözlenmiştir. Kekemelik öncesi ve sonrası toplam sıklık puanı, toplam süre puanı ve sekonder davranışlar puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Cup Bubble/Lax Vox (CB/LV) ses terapisi kekemelikte güvenli bir şekilde kullanılabilecek alternatif bir yöntemdir. Kekeme çocukların en çok zorlandıkları konuşmanın solunum, fonasyon ve artikülasyon seviyelerinde akıcı konuşmanın kazanılmasına katkı sağlamaktadır.

Keywords

Kekemelik, Lax Vox, Okul Öncesi Dönem, Ses Terapisi, Ses Terapi Tekniği

Read:1148

Download: 421