KEKEME ÇOCUKLARDA LAXVOX TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018-77
Number of pages: 142-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, çocukluk çağında kekemelik problemi yaşayan bireylerin kekemelik şiddetlerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için Cup Bubble/Lax Vox (CB/LV) ses terapi tekniğinin etkinliğini ortaya koymaktır. Okul öncesi dönemde kekemeliği başlayıp, okul çağında en az 2 yıldır devam eden 8 erkek, 2 kız çocuğuna 8 hafta süre ile Cup Bubble/Lax Vox (CB/LV) ses terapisi uygulanmıştır. Çocukların yaşları 8 yaş 3 ay-10 yaş 2 ay arasında değişmekte olup yaş ortalaması 8 yaş 2 ay ±1 yaş 3 aydır.Cup Bubble/Lax Vox (CB/LV) ses terapisi öncesi ve sonrası yapılan değerlendirmede 5 çocukta tamamen normal akıcılık sağlanmıştır. Dört çocukta çok hafif-I ve bir çocukta çok hafif-II şiddet seviyesine kadar azalma gözlenmiştir. Kekemelik öncesi ve sonrası toplam sıklık puanı, toplam süre puanı ve sekonder davranışlar puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Cup Bubble/Lax Vox (CB/LV) ses terapisi kekemelikte güvenli bir şekilde kullanılabilecek alternatif bir yöntemdir. Kekeme çocukların en çok zorlandıkları konuşmanın solunum, fonasyon ve artikülasyon seviyelerinde akıcı konuşmanın kazanılmasına katkı sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to demonstrate the efficacy of the Cup Bubble / Lax Vox (CB / LV) sound therapy technique to remove or minimize the severity of stuttering of individuals suffering from stuttering problems in childhood. Beginning of stuttering in the pre-school period and continuing for at least 2 years in school 8 boys and 2 girls were given Cup Bubble / Lax Vox (CB / LV) sound therapy for 8 weeks. The age of the children varies from 8 to 3 months to 10 years and 2 months. The average age is 8 years 2 months ± 1 year and 3 months. Full fluency is provided in 5 children before and after the CP Bubble / Lax Vox (CB / LV) sound therapy. A decrease in mild-I in four children and a very mild-II severity in one child was observed. There was a statistically significant difference between total pre and post stutter frequency score, total time point and second hand behaviors scores (p <0.05). Cup Bubble / Lax Vox (CB / LV) sound therapy is an alternative method that can be used safely in stuttering. Stuttering contributes to the acquisition of fluent speech in respiratory, phonation and articulation levels of speaking the most difficult of children.

Keywords