ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI ÜZERİNE METAFORİK BİR ARAŞTIRMA: SİNOP İLAHİYAT ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-76
Language : null
Konu : DİN SOSYOLOJİSİ
Number of pages: 581-590
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metafor, genel olarak bir fenomenin veya kavramın daha tanıdık ve bilinen terimlerle nitelendirilmesi olarak anlama sürecidir. Metaforik çalışmalar pratik alan araştırmalarıdır. Buna göre bu araştırmanın temel amacı, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin “Sosyoloji” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans öğrenimi gören 106 öğrenci oluşturmuştur. Ancak araştırmanın amacına uygun olmayan dört öğrencinin ürettiği metafor elenmiş ve toplamda 102 öğrencinin katılımı gerçekleştirilmiştir. Bu öğrenciler okulun ilk öğrencileridir ve din sosyolojisi dersi almışlardır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemi ile toplanmış ve tahlili “içerik analizi” tekniğiyle yapılmıştır. Her öğrencinin “Sosyoloji… gibidir; çünkü…” cümlesini tamamlamasıyla veriler elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrenciler sosyoloji kavramına dönük olarak geçerli 59 metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bağlamında alt kategorilerde toplanmıştır.

Keywords

Abstract

A metaphor is a process of seeing and understanding, generally characterized by a phenomenon or a concept more familiar and known terms. Metaphoric studies are practical field researchs. Accordingly, the main aim of this research is to reveal the perceptions of the students of Sinop University Faculty of Divinity on the concept of "Sociology" through metaphors. The study group of the study created 106 students who graduated from Sinop University Faculty of Divinityy in 2017-2018 academic year. However, the metaforth produced by the four students who were not suitable for the purpose of the research was eliminated and a total of 102 students participated. These students are the first students of the school and have taken courses in sociology of religion. The data of the study were collected by qualitative research method and analyzed by content analysis technique. Each student has a “Sociology… like this; because…” completing the sentence has been obtained. According to the results of the research, the students produced 59 metaphors valid for the concept of sociology. These metaphors are subcategories in the context of their common features.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics