KİVİ ÜRETİMİNDE VERİMİ ARTIRMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: RİZE İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 11-26
Year-Number: 2018-78

Abstract

FAO verilerine göre, dünya kivi üretiminde Çin, İtalya, Yeni Zelanda, Şili, Yunanistan ve Fransa önemli bir yere sahiptir. Dünya kivi üretiminin %2’lik kısmını sağlayan Türkiye yedinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de son yıllarda 40-50 bin ton kivi talep edilmekte olup, bunun yaklaşık 30-45 bin tonu Türkiye’de üretilirken 5-10 bin tonu ithal edilmektedir. Türkiye’nin kivi ihracatındaki payı çok düşük olup, üretimin yaklaşık %1’i ihraç edilmektedir. Bu sonuçlar dikkate alındığında Türkiye'nin kivi üretim ve tüketim dengesinde arz yönlü sıkıntıları mevcuttur. Bunun nedeni üretim alanı yetersizliğinden değil, verim düşüklüğündendir. Ayrıca Türkiye'de üretilen kivinin %45’i Yalova, %14’ü Rize, %11’i Ordu ve %5’i Samsun illerinden karşılanmaktadır. Bu çalışmadaki amaç TÜİK 2012-2016 verilerini baz alarak üretimde önde gelen ve son yıllarda kivi üretim alanında azalmalar olan Rize ilinde üreticilerin kivi ile ilgili sorunlarını araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için 2017 yılı içerisinde yüz-yüze 100 hane ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre hanedeki birey sayısı ve arazi büyüklüğü arttıkça ve kividen üretici eline geçen fiyat yükseldikçe kivi veriminin artığı tespit edilmiştir. Ayrıca çiftçinin kivide bilgi seviyesi arttıkça ve ürünün sigortalanma durumunun da kivi verimini artırdığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak Rize ilinde kivi verimini arttırmada üreticilere kivi alanını genişletme ve ürünü sigortalatmaya yönelik kursların verilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

According to FAO data, China, Italy, New Zealand, Chile, Greece, and France have an important place in the world kiwifruit production. Turkey ranks the seventh with 2% of the world kiwifruit production. In recent years, the demand for kiwifruit in Turkey has reached up to 40-50 thousand tons/year. Approximately 30-45 thousand tons of the demand is produced within the country, and around 5-10 thousand tons is imported from other countries. Turkey's share in kiwifruit accounts for 1% of the production. These figures indicate there are some troubles in the production and consumption balance of Turkey regarding supply. The problem stems not from the lack of production areas, but low productivity. In addition, 45% of kiwi production in Turkey is provided Yalova province, otherwise, 14%, 11% and 5% are Rize, Ordu and Samsun Province, respectively. This study aims to investigate producers' problems related to kiwi farming in Rize province, which used to lead kiwifruit production but experiencing a decline in recent years, according to the data of TURKSTAT 2012-2016. For this purpose, 100 households were interviewed face-to-face in 2017. According to the results of the study, as the number of individuals, the size of kiwi farming land, and the price of kiwifruit increased, the yield of kiwifruit was found to increase as well. It was also found that the increase in kiwi farming knowledge of the households and the product insurance increased the yield of kiwifruit. As a result, studies should be conducted on giving the producers courses on expanding kiwi farming fields and the benefits of product insurance in order to increase the kiwi yield in Rize province.

Keywords