KOZMETİK PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 536-550
Year-Number: 2018-75

Abstract

Bu araştırma üniversite gençlerinin kozmetik ürün satın alma davranışları üze-rinde hangi faktörlerin etkili olduğunu belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada 260 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Araştırma ile ilgili veriler, sosyodemografik veri formu, Kozmetik Ürün Kullanım Alışkanlıkları, Kitle İletişim Aracı Tercihi, Kozmetik Ürün Satın Alma Şekli ve Kozmetik Ürün Alma Tercihinde Etkili Olan Faktörler ve Pazarlama Yöntemleri Anket Formları ile toplanmıştır. Veriler SPSS for Windows 15.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; gençlerin kişisel bakımlarına özen gösterdikleri, güzellik, psikolojik tatmin ve sağlık amacıyla kişisel bakım ürün-lerini bilinçli olarak kullandıkları, reklamlardan etkilenmedikleri tespit edildi. İnternetten satın almayı tercih etmemelerinde en önemli faktörlerin taklit ürün-lerden kaçınma ve kendilerine en uygun ürünü yüz yüze satış yöntemiyle bulabilmeleri olduğu görüldü. Kişisel bakım ürünlerinden parfüm/deodorant ve saç bakımı ürünleri kullanımının cinsiyete, yaş gruplarına, aylık gelire göre anlamlı farklılık göstermediği; 17-18 yaş ve 19-20 yaş grubu katılımcıların makyaj malzemelerine yönelik kozmetik ürün kullanımının, 23 yaş ve üzeri katı-lımcıların kullanımından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to investigate the effects of college students' to de-termine which factors are effective. 260 university students have been reached in the research. Survey data collected with sociodemographic data form, Cosmetics Product Usage Habits, Mass Communication Tool Preference, Factors Effecting in Cosmetic Product Purchase Shape and Cosmetic Product Se-lection and Marketing Methods Survey Forms. The data were analyzed using SPSS for Windows 15.0 statistical package program. According to the results of the research; young people take care of their selfcare; they consciously use for beauty, psychological satisfaction and health personal care products; they were not affected by the ads. It has been seen that the most important factors in choosing to buy from the Internet are avoiding counterfeit goods and finding the most suitable product for them by face-to-face sales method. The use of perfume / deodorant and hair care products in personal care pro-ducts did not show any significant difference according to sex, age groups, monthly income; The participants in the 17-18 age group and the 19-20 age group found that the use of cosmetic products for makeup products was higher than the level of satisfaction of participants aged 23 years and over.

Keywords