AMASYA’DA GELİŞMEKTE OLAN TURİZMİN YEREL HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 282-299
Year-Number: 2018-75

Abstract

Günümüzde ülkeler, bölgeler, şehirler ve hatta küçük köyler bile bölgelerinde turizmin gelişmesini arzu etmektedir. Bunun en önemli nedeni turizmin bölgeye saylayacağı ekonomik katkı düşüncesidir. Ancak bu gelişim aşamasında çoğu zaman turizmin gelişiminin yerel halk üzerindeki etkiler pek dikkate alınmaz. Oysaki gelişmekte olan bölgelerde turizm gelişiminin yerel halk üzerinde etkilerine bakarak gelişim yönüne ve şekline etki edilebilir. Çalışmada son yıllarda kültür turizminde önemli gelişme sağlayan Amasya ele alınmış ve çalışmada Amasya’da gelişen turizmin yerel halk üzerinde etkilerinin ölçülmesi ve turizmin gelişim seviyesini tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için Amasya il merkezinde yaşayan ve tesadüfü yöntemle seçilen 536 kişiye anket uygulanmış ve bölgede turizmin gelişimini nasıl algıladıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anketin birinci bölümünde demografik bilgiler yer alırken ikinci bölümde ise turizmin yöreye olan ekonomik katkısının yerel halk tarafından nasıl anlaşıldığı test edilmesi için beşli likert yöntemi ile hazırlanan sorular yer almıştır. Elde edilen veriler ve SPSS ve analiz programı kullanılarak istatistiki analizler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, countries, regions, cities and even small peasants desire to develop tourism in their regions. The most important reason for this is the consideration of the economic contribution to the region. However, in the course of this development, the impacts of the development of tourism on the local people are often ignored. On the other hand, in the developing regions, development can be influenced in a way of development by looking at the effects of tourism development on local people. Amasya, which has made significant progress in cultural tourism in recent years, was dealt with and it is aimed to determine the level of tourism development and measure the effects of tourism on developing local tourism in Amasya. For this reason, a questionnaire was applied to 536 people who were living in Amasya city center and selected by chance and tried to show how they perceive the development of tourism in the region. In the first part of the questionnaire demographic information was included, while in the second part, questions were prepared by the five-point Likert method to test how the local people understood the economic contribution, which is a tourist spot. Statistical analyzes were performed using the obtained data by SPSS analysis program.

Keywords