MÜZİĞİN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 255-261
Year-Number: 2018-75

Abstract

Bu çalışmada, erken yaşta müzik eğitimi alan ve müzik aleti çalabilen çocukların, müzik eğitimi almayan, müzik dinletilerinden faydalanmamış, müzik aleti çalamayan çocuklara kıyasla yapılan araştırma ve deneyler neticesinde; Bilişsel gelişim; duyu-motor, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi, soyut işlemler dönemi. (Wadsworth, 2015) Psiko-sosyal gelişim; güven-güvensizlik, bağımsızlık-utanma, girişkenlik-suçluluk duyma, başarı-aşağılık, kimlik kazanma-rol kargaşası, dostluk kurma-yalnızlık, üretkenlik-duraklama, benlik-umutsuzluk. (Erikson, 2014) Psiko-motor (devinimsel) gelişim; refleks hareketleri dönemi, ilkel hareketler dönemi, temel hareketler dönemi, spor hareketleri dönemi. (Gallahue, Ozmun, Goodway, 2014) Gelişim evrelerinde ilerleme kaydederken, kavramları, komutları, algılama-uygulama süreçlerinde, stres ile baş edebilmede, kaygı problemlerini en aza indirebilmede, kelime haznesinin genişlemesinde, kulak gelişiminde olumlu dönütlerin görüldüğü saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, capable of playing musical instrument and music education at an early age children, music education receiving, which benefit from music concerts, performed compared to children who can not play musical instrument as a result of research and experiments; Cognitive development; sensory-motor, pre-processing, concrete operational stage, abstract operational period. (Wadsworth, 2015) Psycho-social development; confidence-confidence, independence-shame, guilt-assertiveness, success-inferiority, identity-winning role confusion, loneliness-establish friendship, productivity-lag, self-despair. (Erikson, 2014) Psycho-motor (motor) development; reflex movements of the period, primitive movement phase, the basic movements period, the era of the sports movement. (Gallahue, Ozmun, Goodway, 2014) Made progress in the development stage, concepts, commands, perception-implementation process, Umeda cope with stress, anxiety problems minimizes able, in the expansion of vocabulary, ear development was determined that occurrence of positive feedback.

Keywords