SEKTÖREL UZMANLAŞMA VE REKABET GÜCÜ PERSPEKTİFİNDE HİNDİSTAN EKONOMİSİ

Author:

Number of pages: 84-99
Year-Number: 2018-75

Abstract

Çalışmanın amacı, açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayıları kullanılarak Hindistan’ın sektörel uzmanlaşma ve ihracat rekabet gücünün belirlenmesidir. Bu bağlamda, 2000-2016 yıllarını kapsayan çalışmada Balassa Endeksi, Vollrath Endeksi, Net Ticaret Endeksi ve İhracat-İthalat Oranı Endeksi kullanılmıştır. Ayrıca, Hindistan’ın ihracatını yaptığı ürünlerin faktör yoğunlukları SITC Teknoloji Sınıflandırması’na göre analiz edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen bulgular Hindistan’ın hammadde ve emek yoğun ürün gruplarında uzmanlaştığını ve bu ürünlerin ihracatında rekabet gücü olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, Hindistan’ın ithalatı ar-ge bazlı teknoloji yoğun mallara dayanmaktadır. Haliyle, Hindistan katma değeri yüksek malların ticaretinde dışa bağımlıdır. Bununla birlikte, Hindistan’ın teknoloji düzeyi yüksek ürün gruplarının ihracatındaki rekabet gücü ve uzmanlaşma düzeyi istikrarlı bir şekilde artmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine India's sectoral specialization and export competitiveness by using the revealed comparative advantage coefficients. In this context, Balassa Index, Vollrath Index, Net Trade Index and Export-Import Rate Index are used in the study covering 2000 and 2016 years. In addition, factor intensities of the products exported by India are analyzed according to the SITC Technology Classification. Findings after the analysis show that India specializes in raw materials and labor intensive product groups and that export competitiveness is achieved. In other words, India's imports are based on R & D-based technology-intensive goods. As a matter of fact, India is dependent on foreign trade in value added goods. Nevertheless, the level of specialization and competitiveness of India's high-tech product export groups are increasing steadily.

Keywords