MUSTAFA RUHİ ŞİRİN’İN ÇOCUK ŞİİRLERİNDE DUYGU DEĞERİ DOĞRULTUSUNDA TANIMLANAN KAVRAMLAR

Author:

Year-Number: 2018-76
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : ÇOCUK EDEBİYATI
Number of pages: 43-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, Mustafa Ruhi Şirin’in çocuk şiirlerinde, kavramlara yüklediği duygu ve değerler doğrultusunda yaptığı öznel tanımlama örnekleri saptanmaya çalışılmıştır. Şairin kavramları açıklarken kullandığı bilginin kaynağı; tanımlama yoluyla açıkladığı kavramların ait olduğu kelime türleri ve bu kavramların bulunduğu cümleler incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden “doküman incelemesi”nin kullanıldığı araştırmanın verileri “içerik analizi” ile çözümlenmiştir. Şairin dört kitabında yer alan yüz seksen iki şiirin otuz yedisinde öznel tanımlama örneği saptanmıştır. Toplam kırk iki kavramın öznel olarak ve bazı kavramların birden çok kez tanımlandığı belirlenmiştir. En çok tanımlanan kavramların başında; “çocuk” ve “ben”, gelmektedir. Tanımlanan kavramlar içinde, çocukların ilgi duyduğu “doğa ve evren, hayvanlar, bitkiler, nesneler, yakın çevre, rakamlar” gibi unsurlar ön plandadır. Türkçe derslerinde duygu değeri ile tanımlanmış kavramların yer aldığı metinlerin kullanılması, çocukların sözcük dağarcığı, kavramlar arası ilişkilendirme ve soyut düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Kavram öğretiminde, sözcüklerin duygu değerinin ön planda olması nedeniyle şiir türüne daha geniş yer verilmesinin önemi de ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

In the study, it was tried to find examples of subjective definitions of Mustafa Ruhi Şirin, in his poems in terms of the feelings and values he has put into the concepts. Also, the source of the information the poet uses when explaining concepts; The types of words to which the concepts explained belong, and the sentences in which these concepts exist Qualitative research methods of the "document review" the research data used as the "content analysis" was resolved. A sample of subjective definition was found in thirty-seven of one hundred eighty-two poems in the four books of the poet. It has been determined that forty-two concepts are subjective. The most defined concepts; "Child" and "me". Within the defined concepts, the elements such as nature and universe, animals, plants, objects, close environment (houses), figures that children are interested in are the front plan. In addition, the meaning of words to children is transferred beyond the dictionary meaning, enriching the world of imagination, emotion and thought, increasing the general culture, and so on. Particularly in the poem language, because the value of the emotional value of the words is on the front panel, it is also important to give more importance to the poetry in the concept teaching.

Keywords