YÖNETİMSEL İLETİŞİM STİLLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 416-423
Year-Number: 2018-75

Abstract

Bu araştırmanın amacı; okul yöneticilerinin kullandıkları iletişim stillerini belirlemek için kullanılabilecek bir Yönetimsel İletişim Stilleri ölçeği geliştirmektir. Araştırma, 2014-2015 öğretim yılında Gaziantep ilindeki 6 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 320 eğitimci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Richmond ve McCroskey, (1979)’in Yönetimsel İletişim Stilleri kuramsal çerçevesine göre oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Araştırmada ölçeğin, yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), güvenirlik analiz için ise Cronbach’s Alpha katsayısının kullanılmıştır. AFA sonucunda toplam varyansın %69,59’ünü açıklayan, 15 madde ve dört faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ise 0,886 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen faktörler ilgili literatür ile uyumlu olarak, Birleştiren, Danışan, Aktaran ve Pazarlayan iletişim stilleri olarak isimlendirilmiştir. Çalışma sonuçları, geliştirilen Yönetimsel İletişim Stilleri ölçeğinin yüksek derecede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu, okul yöneticilerin kullanmakta oldukları yönetimsel iletişim stillerini ölçmede kullanılabileceğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to develop a scale which can be used for measuring managerial communication styles of school managers. In order to collect data, a questionnaire form was generated from Richmond & McCroskey (1979)’s Managerial Communication Styles framework. The questionnaire was employed to 320 educators of 6 primary schools in Gaziantep, in 2014-2015 academic term. In order to determine validity and reliability of the scale, Exploratory Factor Analysis (EFA) and Cronbach’s alpha reliability coefficient was tested, respectively. The EFA results showed that 15 items with four-factor scale explained 69,59 % of total variance. The Cronbach’s alpha reliability coefficient, was calculated as 0,886. The factors were named as “Join, Consult, Tell and Sell” according to the related framework. The research results showed that the developed scale, Managerial Communication Styles for School Managers, has high reliability and validity level. Therefore, this scale can be used to measure school managers’ managerial communication styles.

Keywords