TASVİR SANATINDA BEDEN OLGUSUNUN GROTESK FİGÜRLER ÜZERİNDEN SORGULANMASI

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : SANAT
Number of pages: 261-285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk çağlardan itibaren beden olgusu insanların dikkatini çekmiş onu inceleme merakı tasvir etme isteğini getirmiştir. Bedenin binlerce yıla yayılmış tasvirleri mevcuttur. Bu tasvirler incelenip karşılaştırıldığında dönemlerine göre farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Grotesk figür anlayışı da değişen bakış açısının ürünüdür. Gülünç, hayali, aşırı ile çirkinliği birleştiren farklı bir estetik ifade biçimi olan groteski, sanat tarihinin çoğu döneminde bazı sanatçı ve sanat akımları anlatım biçimi olarak benimsemişlerdir. Araştırmada dönemlerine göre sanat anlayışı içinde beden imgesinin yolculuğunu, bu yolculuk esnasındaki değişimlerinden hareketle grotesk figür anlayışının ortaya çıkışını ve tasvir sanatında nasıl ifade bulduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem olarak belgesel tarama yöntemi kullanılmış, örnek eser incelemesinde grotesk figür betimlemelerinin olduğu resimlere yer verilmiştir. Sonuç olarak her dönemin sanatı, kendisine ait özgünlük içinde eskiye benzememek adına değişik yollar bularak kendisini başarı ile ifade etmiş ve bunları da amacına uygun olarak güzellik kaygısı gütmeden yapmıştır. Bu da sanatın kendine özgü bir sistemidir. Sanatın içindeki çirkinliğin estetiği, ayrı bir güzellik ile izleyiciye sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Art is a fact, which has existed in all ages of human history. The evolutions of humankind have changed their life styles, viewpoints of life, art forms and viewpoints of art and art has emerged in different appearances in every period and in every society. The place of human body in art history is in the position of both producing and the model being produced. Body depiction attracted the attentions of the artists and the curiosity of investigating it brought the desire to portray it. In this context, as the depictions of body throughout the thousands of years were investigated and compared, it was observed that various cases emerged according to their periods. Grotesque figure understanding is also a product of changing perspective. Grotesque, which is a different form of aesthetic expression that combines ridiculous, imaginary and extreme with ugliness, has been adopted as a form of narration by many artists and some art movements in almost every period of art history. In this study, it was aimed to reveal the historical journey of the image of body and – by considering the changes resulting from this journey- the emergence of the groteque figüre concept and the way it has expressed itself in the art of painting.The documentary review was employed as the research method, Illustrations of grotesque figure depictions were included in the sample work review. In conclusion, the art of each era was able to express itself successfully by finding various ways in the originality of its inventions in order not to look like the previous at all. The products, which were new and presented with original expressions, were visualized for the purpose with an artistic language without aiming for beauty. The aesthetics of ugliness was able to make the audience happy in a different state of beauty.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics