ANNE-BABALARIN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIYLA İLETİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-73
Number of pages: 391-411
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuklar doğum sonrası çevrelerine uyum sağlayabilmek için en büyük desteği anne babalarından almaktadırlar. Çocuğun gelişiminde öncelikli öneme sahip olan anne babalar ile çocukları arasında etkili bir iletişimin kurulması, gelişimi olumlu yönde etkileyecektir. Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocukların anne baba çocuk iletişiminin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel olarak tasarlanmış, betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubunu, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 123’ü kız, 104’ü erkek olmak üzere 227 çocuğun anne ve babaları (n=454) oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Arabacı (2011) tarafından geliştirilen “Anne Baba Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H testlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; anne baba çocuk iletişiminin empati, konuşma ve mesajdan etkilendiği, annelerin çocuklarıyla iletişimlerinin babalara göre daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Anne çocuk iletişiminin, çocuğun cinsiyeti, çocuk sayısı ve aile yapısından etkilendiği; anne baba çocuk iletişiminin çocuğun okula devam süresinden, anne babasının yaşından, öğrenin durumundan ve mesleğinden etkilendiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Children receive the most significant support from their parents to adapt to their postnatal environment. Establishing effective communication between children and their parents, who play a primary role in the development of the child, would affect the development of the child positively. The present study aimed to analyze the communication between parents and preschool children based on certain variables. The study is a quantitatively designed descriptive study. The study group included the parents (n = 454) of 227 children (123 girls and 104 boys) attending a pre-school education institution. The "Parent-Child Communication Assessment Instrument" developed by Arabacı (2011) was used to collect the study data. Data analysis was conducted with Mann Whitney-U and Kruskal Wallis-H tests. Study findings demonstrated that empathy, speech and message had an impact on mother-child communication and mothers’ communications with their children was at a better level when compared to that of the fathers. Mother-child communication was affected by the gender of the child, the number of children and the family structure; it was determined that the parent-child communication was influenced by the age of the child, age, education status and occupation of the parents.

Keywords