ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK (STEM) TUTUMLARI İLE STEM MESLEKLERİNE YÖNELİK İLGİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS (STEM) ATTITUDES AND THEIR INTERESTS TOWARDS STEM OCCUPATIONS

Author : Can YOLAGİDEN - - Oktay BEKTAŞ
Number of pages : 500-521

Abstract

Bu çalışmanın amacı; altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin “Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik” (STEM) tutumları ile STEM mesleklerine yönelik ilgileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla, çalışmada nicel araştırma yönteminin deseni olan betimsel tarama türlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kahramanmaraş ili 12 Şubat ilçesinde öğrenim gören ve basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 323 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Tutum Ölçeği” ve “Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. STEM tutum ölçeğine ilişkin elde edilen “Cronbach Alpha” iç güvenilirlik katsayısı .87 ve STEM mesleklerine yönelik ilgi ölçeğine ilişkin “Cronbach Alpha” güvenirlik katsayısı .94 olarak tespit edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin STEM tutumları ile STEM mesleklerine yönelik ilgileri arasında yüksek düzeyde, doğrusal ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin STEM tutumları artırılırsa, onların bu alana yönelik mesleklere yönelebileceği düşünülmektedir.

Keywords

STEM, İlgi, Tutum, Ortaokul Öğrencisi

Read:583

Download: 197