DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE UZAK DOĞU İLE İLİŞKİLER,
RELATIONS WITH THE FAR EAST DURING DEMOCRATIC PARTY PERIOD

Author:

Number of pages : 564-575

Abstract

Demokrat Partinin Türkiye’de iktidar olduğu 1950’li yıllar, II. Dünya Savaşının bittiği, Sovyetlerin güçlendiği bir dönemdi. Türkiye Sovyet tehdidinin kaygısıyla dış politikada batıya yöneldi. Demokrat Parti Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Cemiyeti nezdinde aktif rol alarak dünya sisteminde yer almak istiyordu. Demokrat Parti, güvenlik, ekonomik ve siyasi yalnızlıktan kurtulmak gerekçeleriyle kendini batı sistemine entegre etme yönünde büyük bir mücadeleye başladı. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Cemiyetinde aktif rol alacak, NATO’ya üye olmak için gerekli girişimlerde bulunulacak ve ülkede sanayileşmeyi sağlayabilmek için Amerika Birleşik Devletlerinden ekonomik yardım almaya çalışılacaktı. Bu dönemde Türkiye Uzakdoğu ile ilişkilerini tamamen askıya mı aldı yoksa Uzak doğu ülkeleri ile ilişkilerine de batıyla olduğu kadar önem veriyor muydu? Bu makalede Demokrat Parti döneminde (1950-1960 yılları arası) Türkiye’nin Uzakdoğu ülkeleriyle ilişkilerine değinilecek özellikle Japonya ve Çin ile olan ilişkiler irdelenecektir.

Keywords

Abstract

The 1950s that democrat party was in power in turkey was a term that World war two ended and the soviet union gained strenght. Turkey headed for the West in its foreign policy because of the concern of soviet threat. Democrat party that was a founder member of United Nations wanted to participate as an active role in the World system of it. Democrat party began to a huge struggle to integrate itself into western system for security, financial and to get rid of isolation reasons. In this regard, they would take an active role in United Nations, would make necessary attemts to become a nato member and would try to get economic aid from the Unite States to provide industrialisation in the country. In this period, did turkey suspend its relations with the far east completely or pay attention to its relations with the far east countries as much as it did for the West? In this article, it will be mentioned on Turkey’s relations with the far east countries ( between the years 1950-1960) especially the relations with Japan and China will be examined.

Keywords