ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ,
EVALUATION OF THE FIFTH GRADE SCIENCE TEXTBOOK BASED ON TEACHER'S VIEWS

Author:

Number of pages : 546-563

Abstract

Bu araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kullanılan ortaokul beşinci sınıf fen bilimleri ders kitabının fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesini amaçlamıştır. Çalışma, nicel araştırma yönteminin deseni olan tarama kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Malatya ilinde farklı ortaokullarda görev alan 134 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada fen bilimleri ders kitabı değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, alan yazın taraması yapılarak düzenlenmiş olup, tasarım-düzen, içerik, dil-anlatım ve değerlendirme boyutlarını içeren toplam 26 maddeden oluşmaktadır. Oluşturulan ölçeğe gerekli geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.941 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi SPSS kullanılarak yapılmıştır. Yürütülen istatistiksel işlemler, beşinci sınıf fen bilimleri ders kitabının belirlenen boyutlara göre değerlendirilmesinde, cinsiyete ve mesleki kıdeme göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını, belirlenen boyutlara katılımcıların genel olarak orta düzeyde katıldıklarını göstermiştir. Elde edilen bulgular, ders kitabında soru sayısının arttırılmasını ve ünitelerdeki konulara ait kavram yanılgılarının ders kitabında verilmesi gerektiğini göstermektedir. Etkili bir fen bilimleri ders kitabı için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research aimed to evaluate the fifth grade science course textbook used in 2017-2018 education year according to the opinions of science teachers. The study was carried out using a quantitative survey method. 134 science teachers working in different middle schools in the Malatya province constitute the teacher's sample. The science book evaluation scale was used in the study. The scale consists of 26 items, including design-order, content, language-expression and evaluation dimensions The required validity and reliability study was performed on the generated scale and the Cronbach alpha reliability coefficient was found to be 0.941. Analysis of the data was made using SPSS. In the evaluation of the statistical process performed according to the dimensions determined in the fifth grade science textbook, it was shown that there was no statistically significant difference by means of gender, occupational seniority and the participants in the determined dimensions generally participated moderately. The findings show that the number of questions in the textbook should be increased and the misconceptions of the topics in the units should be given in the course book. Recommendations have been made for an effective science textbook.

Keywords