İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA ULUSLARARASI STANDARTLARIN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ,
THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL STANDARTS IN INCREASING THE COMPETETIVENESS OF BUSINESSES: THE CASE OF TURKEY

Author:

Number of pages : 228-239

Abstract

Dünyanın küresel bir köy haline gelmesinin nedenleri ve sonuçlarına çok farklı açılardan bakılabilir. Fakat en önemli etkilerinin ekonomik ve sosyal faaliyetlerin planlanma ve yürütülme şeklinde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu gerçeklere, değişimlere ayak uydurabilme başarısını gösteren bireyden işletmelere ve onun faaliyette bulunduğu uluslar, kalkınmaları sonrası, büyümeleri ve bunları sürdürülebilir hale getirebilmeleri uluslararası standartlara uyabilmeleriyle mümkün olabilecektir. Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün (ISO) yayınladığı ve sürekli geliştirdiği standartlar her alanda özellikle ekonomik, çevresel ve sosyal boyutta geçerli olabilecek şu sonuçlara olumlu bir ortam sağlar: Standartları belli üretim koşullarında faaliyette bulunan firmaların, ürettiği malların küresel ölçekte rekabeti dolayısıyla ticareti kolaylaşır. Bu standartlar küresel bir dil olduğu için teknolojideki yenilikçi ilerlemelerin göstergesi olan bilginin kolay yayılmasını sağlar. Bu bilgilerin ortaya çıkardığı olumlu dışsallık sonucunda yönetim faaliyetleri ve risk yönetimi kolaylaşır. Bu çalışmamızda, Türkiye’deki işletmelerin rekabet gücünün artırılmasında kalite yönetim sistemlerinin kurulmasının ve çalıştırılmasının sağlanmasında ISO standartlarının nasıl kullanılacağı ve hangi alanlarda iyileştirmeler sağlayabileceği verilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The causes and consequences of the world becoming a global village can be seen from very different angles. But its most important impacts come up as the planning and execution of economic and social activities. Therefore, it is necessary to establish and maintain structures, dominating quality at every stage of the economy. That is, ensuring accordance with international standarts. The standarts, published and continuously improved by the International Organization for Standadization (ISO), provide a positive environment for the following outcomes: Standarts, facilitate the trading of commodities on a global scale. As these standarts are a global language, they provide easy diffusion of information. As a result of the positive externality of this information, management activities and risk managements are facilitated. In this study, in ensuring the establishment and operation of quality management systems in enhancing the competetiveness of enterprises in Turkey, how ISO standarts can be used and in which areas improvements can be provided, will be given.

Keywords