SPORA ÖZEL MERAK ÖLÇEĞİ (SÖMÖ)’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ,
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF SPORT FAN SPECIFIC CURIOSITY SCALE

Author:

Number of pages : 219-227

Abstract

Bu araştırmanın amacı Seong Hee Park ve diğerleri (2014) tarafından geliştirilen “Spora Özel Merak Ölçeği (SÖMÖ) ” nin (Sport Fan Specific Curiosity Scale (SFSCS) Türkçe geçerlilik ve güvenirliğinin incelenmesidir. Örneklem grubunu Ordu üniversitesi Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan, çalışmaya gönüllü katılan toplam 360 kişi dâhil edilmiştir. Öncelikle ölçeğin Türkçe uyarlaması için uzman görüşleri doğrultusunda dil geçerliliği sağlanmıştır. Ölçeğin geçerlilik sonuçları için birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmış ve ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesinde iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach alfa hesaplanmıştır. Sonuç olarak üç alt boyut, toplam 11 maddeden oluşan, puanlama aracı olarak ise orjinaline sağdık kalınarak 7’li likert kullanılan Türkçe ölçek formu elde edilmiş, ölçeğin bütününün Cronbach alfa kat sayısı 0.86 olarak bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research was to examine validity and reliability of Turkish version of Sport Fan Specific Curiosity Scale developed by Van Der Roest et al. (2014). The 360 students of Ordu University Physical Education and Sports School joined to this study voluntarily. Firstly, the language validity was done for Turkish version of scale in the direction of experts’ opinions. The first and second level confirmative factor analysis was performed for validity results of scale and Cronbach alpha internal consistency coefficient was calculated for determination of reliability of scale. Consequently, Turkish scale form consisting of 3 sub-dimensions, total 11 items and a 7 – point Likert type as measure tool was composed and Cronbach alpha coefficient of complete scale was found as 0.86.

Keywords