“DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHERS” VE “AUS DEM LEBEN EINES TAUGENICHTS” ESERLERİNDE DOĞA OLGUSUNUN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 576-588
Year-Number: 2018-73

Abstract

Komparatistik ismiyle de anılan karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat biliminin yan dallarından biridir. Görevi ve işlevi, aynı dilde veya farklı dillerde yazılmış eserleri konu, düşünce ya da biçim bakımından inceleyerek, eserlerin benzer ve farklı yanlarını saptar, ardından detaylı yorumlar getirerek bu tespitleri daha ileri bir seviyeye yükseltmeyi amaçlar. Karşılaştırmalı edebiyat biliminin, temel inceleme yöntemi olarak kullanıldığı bu çalışmada, karşılaştırma kavramı bilimsel bir metot olarak ele alınmış ve bu bilimsel terimin tanımı, önemi, amacı ve tarihsel bir kronoloji içerisindeki gelişimi, ayrıca edebiyatçılar ve diğer disiplinlerle ilgili bilim adamlarının bu alana yönelik yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Johann Wolfgang von Goethe’nin ünlü eseri “Die Leiden des jungen Werther” ve Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff’un beğenilen “Aus dem Leben eines Taugenichts” isimli eserleri, karşılaştırmalı edebiyat bilimi kapsamında, “Doğa Olgusu” bağlamında incelenmiş, eserler ayrıntılarıyla ele alınarak, ortak yönleri ve farklılıkları örneklerle ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Comparative literature which is also called comparatistic, is one of the branch of literature. Its task and function is to view literary works written as same language or different languages with regards to subject, idea or form, and to detect their similarities and differences, then to aim upgrade of these detections by making interpretation in detail. In this study, in which comparative literature science is used as the main methodology, the concept of comparison was considered as a scientific method, and then the definition, importance, purpose of this term, also it’s development in historical chronology, additionally the approaches of men of letters and other scientists related to literature are emphasised. “Die Leiden des jungen Werther” that is the famous work of Johann Wolfgang von Goethe and “Aus dem Leben eines Taugenichts” which is the popular work of Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff are reviewed not only within the scope of comparative literature science, but also within the context of “Nature Fact” and their common aspects and differences were tried to be revealed with examples by elaborating them.

Keywords