BİR KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK REMBRANDT’IN “GECE NÖBETİ” ADLI RESMİNİN KORUMA BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

Author:

Number of pages: 206-218
Year-Number: 2018-73

Abstract

Toplumların yaşanmışlıkları hakkında bilgi veren ve geleceğin şekillenmesine katkı sağlayan materyaller olarak kültür varlıkları, önemle korunması gereken değerler olarak kabul edilmektedir. Geçmişle gelecek arasında bağlantının kurulmasına sebebiyet veren bu kültür varlıklarının neler olduğu, ülkelerin belirlemiş olduğu kanun ya da yasal mevzuatlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ancak şunu da belirmek gerekir ki, her ne kadar ülkeler kendi pozisyonlarına göre bazı tanımlamalara gitmiş olsalar da, uluslararası alanda bu varlıkların tanımlamasıyla ilgili yasal mevzuatlar da bulunmakta ve ülkeler kendi mevzuatlarının dışında bu evrensel yaklaşımlara dahil olmakta, kurallarına riayet etmekteler. Evrensel düzeyde uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan bu tanımlamaların hepsinde de plastik sanatlara ait olan eserler, özellikle de yağlıboya tuval resimleri, kültür varlığı olarak tanımlanmaktadır. Yapılan bu çalışmada, taşınır kültür varlığı pozisyonunda olan, Hollandalı Barok Sanatçı Rembrandt’ın “Gece Nöbet” adlı yağlıboya tuval çalışmasının, bir kültür varlığı olarak yaşamış olduğu problemler ve korunmasına yönelik günümüze gelene kadar atlatmış olduğu badireler ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Cultural assets as materials that provide information on the experiences of societies and contribute to shaping the future are regarded as values that must be protected with care. The scope of these cultural assets that cause creating a bond between past and future is addressed in the framework of the laws or legal regulations determined by countries. Nevertheless, it must also be noted that while countries made certain definitions based on their own positions, there are legal regulations on defining these assets in the international arena, and countries become a part of these universal approaches apart from their own legislation and conform to the rules. In all these definitions made by international organizations at a universal level, artefacts that belong to plastic arts, and especially oil canvas paintings, are defined as cultural assets. The problems experienced by the oil canvas “Night Watch” of the Dutch Baroque Artist Rembrandt, with the status of a movable cultural asset, from past to present as a cultural asset and misfortunes it has overcome in relation to protection up to present have been addressed in this study conducted.

Keywords