DEĞERLER EĞİTİMİ’NİN REFERANSLARI BAĞLAMINDA ŞEMS’İ TEBRİZ’İNİN MAKÂLÂTI,
MAKÂLÂT BY ŞEMSİ TEBRİZİ IN THE CONTECT OF REFERENCES OF VALVES EDUCATION

Author:

Number of pages : 522-536

Abstract

Kültürel dünyamızın manevi dinamiklerinden olan Şemsi Tebrizi, zahir ve batın ilimleri tahlil etmiş, müderrislik ve müftülük yapmış, Türk tasavvuf tarihinin önemli şahsiyetlerinden Mevlana’nın eğitiminde rol alarak katkı sağlamış bir mutasavvıftır. Şemsi Tebrizi ahlâk ve değer kavramlarından sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk, adalet, yardımlaşma, misafirperverlik, affedici olma, sabır, zikir, iman, dostluk, cömertlik, temizlik, ibadet, ilim öğrenmek, tevhid, Allah sevgisi, sorumluluk ve merhamet değerlerini, doğrudan veya örtük bir şekilde İslam’ın ilkelerine uyarlayarak insan algısı çerçevesinde kendine has yorumuyla ifade etmiştir. Bu çalışmada son yıllarda üzerinde tartışılan ve araştırma yapılan değerler eğitiminin ana konularıyla ilgili olarak Şemsi Tebrizi’nin sohbetlerinden derlenmiş Makâlât kitabı incelenerek kadim değerlerimiz ile MEB’in değerler eğitimi yönergesinde ele alınan değerleri benzeştikleri ve ayrıldıkları noktaları tespite çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Şemsi Tebrizi, who is the spiritual dynamic of our culturcl word, analyzes the beauty and wisdom and is a professor and mufti. Also, he is a Sufi contibuting to the educationof Mevlânâ, who is an important character in the history of Turkish Sufizm. Şemsi Tebrizi expresses in his own interpratation, the concept of morality and valve, such as love, respect, tolerance, justice, honesty, assistance, hospitality, forgiveness, patience, invacation, faith, friendship, generasity, purity, worship, learning sience, tawhid, love of God, responsibility and mercy, directly or in an implicit way by adapting to the principles of Islam. In this study, in concern with main topics of valves education on what discussed and studied in recent years, the book Makâlât” compiled from talks of Şemsi Tebrizi is analyzed. Also, it is tried to determine similaities and differences between our ancient valves and those discussed in valves education of Ministry of National Education.

Keywords