MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİ SOSYAL DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-73
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 57-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada eğitim fakültesi müzik öğretmenliği programında öğrenim gören piyano öğrencilerinin piyano dersi kapsamındaki sosyal durumları çeşitli değişkenler yardımıyla incelenerek değerlendirilmiştir. Çalışmada Kurtuldu (2011) tarafından geliştirilmiş olan “Piyano Eğitiminde Sosyal Durum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 23 maddeden oluşan ve öğrencilerin hem ders içi, hem de ders dışı aktiviteler/uygulamalardaki sosyal durumunu belirlemeye çalışan bir ölçek olarak hazırlanmıştır. Ölçek maddeleri öncesinde öğrencilerin sınıf, mezun olunan lise, genel başarı durumu gibi tanımlayıcı bilgilerini elde etmeye yönelik değişkenler yer almaktadır. Yapılan uygulama için 166 öğrenciden oluşan bir çalışma grubu tespit edilmiş ve ölçek uygulanarak veri elde edilmiştir. Araştırma için istatistik işlemlerde tanımlayıcı işlemlerin yanında karşılaştırmalı ölçümler de kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım varsayımını karşılaması sebebiyle t testi ve Anova testi tercih edilmiş, bulgular bu ölçümler yardımıyla yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çalışma grubunun genel sosyal görünümünün orta düzeyde olduğu söylenilebilir. Karşılaştırmalı ölçümlerde ise sınıf ve lise düzeyinde anlamlı fark bulunmazken, başarı değişkenine yönelik anlamlı farklılık bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study into the scope of piano lesson social situations of the piano pupils who training under the education faculty music teacher education programme has been investigated by the help of some variables. Social Situation Scale in Piano Education which developed by Kurtuldu (2011) has been used for the study. Scale consists of 23 item and it has prepared to determine the social situations of the piano pupils both into the piano lesson and out of lesson. Before the items of the scale some variables has stated into the scale such as class level, graduated high school, general success level which has used to obtain the descriptive information. Study group of the study consists of 166 students and data obtained from this group by using the scale. In statistical process comparing measurement has been used besides descriptive statistics. In comparing process t test and Anova test has been selected because of the data is convenient for the variance homogeneity and the data has been commented by this measurements. According to the result of the study it can be said that social situation of the work group at middle level. In comparing measurements there is no significance level for class level and graduated high school but success level variable has founded as significance.

Keywords