NORM KADRO SİSTEMİNİ BOZAN BİR ETKEN OLARAK BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE PERSONEL İSTİHDAMI

Author:

Number of pages: 191-198
Year-Number: 2018-73

Abstract

Belediyelerde çalışan memurlar Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yaparlar. Statü açısından belediye memurları genel kamu personel rejimine tabi olmakla birlikte kadro rejimi açısından genel sistemin dışına çıkarılmıştır. 2005 yılında yürürlüğe konulan Belediye Kanunu ile belediye kadro rejiminin genel düzenlemenin dışına çıkarılması ve ayrıca düzenlenmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu amaçla, 2007 yılında yerel yönetimlerin norm kadro sistemini düzenleyen Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Yapılan düzenleme ile belediyelerin kadro sistemi o yörenin gelişmişlik düzeyi ya da ticaret ve turizm merkezi olması gibi özellikler dikkate alınarak belirlenmiştir. Belediye memurlarının kadro sistemi ayrıntılı biçimde belirlenmiş olmakla birlikte belediye şirketlerinde çalışan personele ilişkin hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Bu çalışmada, belediyelerin norm kadro sistemi ve bu sistemin iyi işlemesine engel durumda olan şirket personeli istihdamı ayrıntılı olarak analiz edilecektir. Bu bağlamda, 2017 yılında yeni yürürlüğe konulan ve belediye taşeron personelinin çalışma konumunu da değiştiren düzenlemelerin de personel rejimine getireceği farklı boyut bütün yönleriyle birlikte değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Civil Servants working in municipalities are subject to the Civil Servants Law. In terms of status, municipal civil servants are subject to the general public personnel regime they have been excluded from the general system in terms of staffing regime. With the Municipal Law was put into force in 2005, the principle of the removal of the municipal staffing regime from the general regulation has been adopted. For this purpose, the Regulation governing the norm staffing system of local governments was put into force in 2007. With the arrangement made, the staffing system of the municipalities is determined by taking into consideration such features as the level of development or the center of trade and tourism. The staffing system of the municipal officials has been determined in detail and no arrangements have been made regarding the personnel working in municipal companies. In this study, the norm staffing system of the municipalities and the employment of the company personnel who are in the way of preventing the good operation of this system will be analyzed in detail. In this context, the new dimension introduced in 2017 and the regulations that change the working position of the municipal subcontractor personnel will be tried to be evaluated together with all aspects of the different dimension that will bring the personnel regime.

Keywords