SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ İNCELENMESİ,
ANALYSIS ON THE PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AT NURSİNG STUDENTS İN HİGH SCHOOL OF HEALTH

Author:

Number of pages : 240-251

Abstract

Bu araştırmada sağlık yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri ile psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma olayların ya da olguların nedenlerini bulmaya yönelik ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Adıyaman Üniversitesinde 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır, gönüllülük esas olduğu için araştırma 322 birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Friborg ve arkadaşları tarafından geliştirilip Basım ve Çetin tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre hemşirelik öğrencilerinin cinsiyet, algılanan anne-baba tutumu, mutluluk algısı, internet kullanımı, barınma yeri ve gelecekten umutlu olma algısı ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to analysis the relationship between the psychological resilience and sociodemographic characteristics of health school nursing students. This study is a relational screening model, which aims to find the reasons of the event or phenomenon. The sample is composed of 322 volunteered graduate students, who study at nursing department of health school in Adıyaman University in the spring semester of 2017-2018 academic year. The Psychological Resilience Scale adapted to Turkish by Basım and Çetin and the Personal Information Form were used as data collection tools. Data analysis was made by using frequency, independent sample t-Test, one way analysis of variance, depending on the variables and normality in distribution. As a result of data, the significant differentiation was found between the perceived attitude of parents, gender of student, permanent address, the internet usage frequency, happiness perception, the hopeful in the future and Psychological Resilience

Keywords