İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN BAKIM LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : EĞİTİM YÖNETİMİ
Number of pages: 223-238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada bakım liderliği ile sınıf öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmanın verileri 2017-2018 öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesindeki ilkokullarında çalışan 300 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Bu çalışmanın verileri Seashore Louis, Murphy ve Smylie (2016) tarafından geliştirilen ve Cerit, Kadıoğlu Ateş ve Kadıoğlu (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Bakım Liderliği Ölçeği ile Smith, Dalen, Wiggins, Tooley, Christopher & Jennifer (2008) tarafından geliştirilen ve Doğan (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları bakım liderliği ile sınıf öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında anlamlı ve olumlu ilişki olduğunu göstermiştir. Regresyon analizi ise bakım liderliğinin sınıf öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin önemli bir yordayıcısı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the present study was to explore the relationship between caring leadership and the level of classroom teachers resilience. The participants for this study consisted of 300 classroom teachers at primary schools located in the province of Küçükçekmece. Data in this study were collected by using caring leadership scale developed by Seashore Louis, Murphy and Smylie (2016) and was adapted in Turkish Language by Cerit, Kadıoğlu Ateş ve Kadıoğlu (2018), and the level of classroom teachers’ resilience were assessed with using the brief resilience scale Smith, Dalen, Wiggins, Tooley, Christopher & Jennifer (2008) and was adapted in Turkish Language by Doğan (2015). Mean, standard deviation, correlation and regression test were used in analysis of data. The correlation analysis shows that caring leadership has significantly positive correlation with the level of teachers’ resilience. The results of regression analysis indicated that caring leadership was a significant predictor for teachers’ resilience.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics