HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ AÇISINDAN KURUMSALWEB SİTELERİNİN KULLANIMI: ÖZEL ÜNİVERSİTELER VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN WEB SİTELERİNİ KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA,
THE USE OF CORPORATE WEB SITES FOR PALM RELATIONS ACTIVITIES: A RESEARCH ON THE USE OF WEB SITES OF SPECIAL UNIVERSITY AND STATE UNIVERSITY

Author:

Number of pages : 500-521

Abstract

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın her alanında değişim meydana gelmiştir. Bu değişim zamanla iletişim araçlarında da kendini göstermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan geleneksel medya araçlarının tercih edilme oranı düşerken, bilgisayar ve internetin iletişim aracı olarak tercih edilme oranı yükselmiştir. Bilgisayar ve internet aracılığıyla daha kolay işlem yapılıyor olması kurumları da etkilemiştir. Zamanın gerisinde kalmamak için değişime ayak uydurmak zorunda olan kurumlar daha fazla avantaj sağlayabilmek için yeni iletişim teknolojilerini kullanmaya başlamışlardır. Yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla kurumların tanıtım yaptıkları yerlerden biri de web sayfalarıdır. Web sayfaları aracılığıyla kurumlar kendilerini tanıtmayı, bilgi akışını hızlandırmayı, halkla olan karşılıklı iletişimlerini artırmayı amaçlamaktadırlar. Bu araştırmada Konya ilinde hizmet veren Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin web sayfaları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın amacı bu üniversitelerin, tanıma ve tanıtma faaliyeti olarak değerlendirilen, halkla ilişkiler çalışmalarına, web sitelerinde ne kadar ve nasıl yer verdikleri ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

With the development of technology, change has taken place in all areas of our lives. This change has gradually begun to manifest itself in communication tools. While the rate of preference for traditional media tools has decreased, the rate of computer and internet communication has increased. The fact that it is easier to process through computer and internet has also affected institutions. Organizations that have to adapt to change in order not to be lagging behind have started to use new communication technologies to gain more advantages. One of the places where institutions advertise through new communication technologies is web pages. Through web pages, institutions aim to promote themselves, speed up the flow of information, and increase mutual communication with the public. In this research web pages of Selcuk University, Necmettin Erbakan University, Karatay University and Konya Food and Agriculture University serving in Konya province were examined by content analysis method. The purpose of the research is to demonstrate how and how these universities are involved in public relations activities, which are evaluated as recognition and promotion activities, in their web sites.

Keywords