GELENEKSEL ANTAKYA KONUT MİMARİSİNDE ÖZGÜN DURUM VE MEVCUT DURUM ANALİZİ; KANTARA MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : Mimarlık
Number of pages: 501-512
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Geleneksel Antakya konut mimarisinin oluşumunda ve işlev kazanmasında büyük öneme sahip özgün geleneksel yapı elemanları olan avlu, mahzen, eşiklik, yüklük (mahmel) ve kuyular ele alınmaktadır. Antakya kentinde ‘geleneksel yapı, işlev ve zaman’ analizine yer verilmektedir. Antakya kentini ve kentin temasını irdelemek amacıyla; zamanla konutlara kullanıcılar tarafından yüklenen işlevler, bu yükleme işlevler sonucu yapılan yanlış müdahalelerin özgün elemanlara etkisi incelenmektedir. Bu çalışmada Eski Antakya konut dokusunda yaşayan kullanıcıların, yer ile kurdukları sosyo-kültürel özellikler ve yere atfettikleri değerler doğrultusunda Antakya kenti Kantara Mahallesi'nde 100 farklı haneye girilerek çoktan seçmeli anket çalışması yapılmış, mahalle analiz edilmiştir. Kent dokusu içerisindeki konutlarda zamanla yapılan müdahaleler, özgün durum ve mevcut durum başlığı altında ayrılan haritalara işlenmiştir. Analiz ve incelemeler sonucunda, Kantara Mahallesi konut mimarisinde yer alan ve kent kimliğine özgü yapı elemanlarının günümüze kadar korunup korunmadığı değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

In this study; courtyard, cellar, syncretism, burials and wells, which are the original traditional building elements which have great importance in the formation and functioning of Traditional Antakya residence architecture discussed and the "traditional structure, function and time" analysis of Antakya city are considered. In order to examine the city of Antakya; the functions loaded by the users over time, the effect of the wrong interventions resulting from these loading functions on the original elements are examined. In this study, the users living in old Antakya residential area, in terms of their socio-cultural characteristics, in the Antakya city Kantara neighborhood, 100 different houses are visited and a multiple choice questionnaire study was conducted and the neighborhood was analyzed. The interventions made over time in the houses within the urban texture have been processed under the maps heading "original situation" and "current situation". As a result of the analysis and examination, it is evaluated whether residential architecture and urban specific building elements in Kantara neighborhood are preserved until today.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics