KAMU YAYINCILIĞI VE TRT RADYOLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN TRT RADYOLARININ RADYO MECRASINDAKİ KONUMU

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : İletişim
Number of pages: 199-222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT’nin radyo yayıncılığı ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kamu yayıncılığı ve TRT ile ilgili kavramsal bir araştırma yapılmış ve kamu yayıncılığının temel işlevleri tartışılmıştır. TRT ile ilgili bugüne kadar yapılan akademik araştırmaların bulgularının ele alındığı çalışmanın ikinci bölümünden sonra araştırmanın uygulama bölümüne geçilmiştir. Betimsel araştırma yönteminin uygulandığı araştırmanın uygulama bölümünde “Gençler TRT Radyoları hakkında ne düşünüyor?” sorusuna yanıt aranmış ve TRT kurumuna ait radyolarının gençlerin gözü ile nasıl değerlendirildiği incelenmiştir. Araştırma, üniversite öğrencilerinin TRT radyolarını dinleme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin TRT radyolarına ilişkin görüşlerini toplamak açısından önem taşımaktadır. Literatürde TRT Radyolarını dinleme alışkanlıklarına ilişkin olarak üniversite öğrencileri özelinde gerçekleştirilen çalışma olmaması, çalışmayı alanında bir ilk yapmıştır. Araştırma rassal olarak seçilen ve İstanbul il sınırları içinde ikame eden 1240 üniversite öğrencisine bir anket ile uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde demografik sorular yer alırken, ikinci bölümde üniversitede eğitim alan gençlerin radyo dinleme alışkanlıkları ile ilgili sorular yer almıştır. Anketin üçüncü bölümünde TRT Radyoları özelinde, kurum radyolarının üniversite öğrencileri tarafından dinlenip dinlenmediği ve üniversite öğrencilerinin TRT Radyoları ile ilgili düşüncelerini içeren sorular yer almıştır. Araştırmanın sonucunda İstanbul genelinde yaşayan üniversite öğrencilerinin TRT Radyolarından en çok TRT FM’i dinledikleri, TRT Radyolarının yeni medya platformlarını takip etmedikleri, TRT radyolarının kamu yayıncılığında sahip olması gereken işlevlere sahip olmadığını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Üniversitede eğitim gören gençler TRT radyolarını tecimsel radyolara göre daha başarısız bulduğu ve TRT Radyolarının serbest piyasa koşullarına paralel olarak yeniden konumlandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Devlet bütçesi ve toplumun vergi ve elektrik faturaları ile bandrol ödemelerini ekonomik kaynak olarak kullanan TRT kurumunun hem kamusal yayıncılığa hem de gençlerin taleplerine uygun biçimde yayın yapması kurumun verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

A survey with respect to radio broadcasting of TRT (Turkish Radio Television), a public broadcasting corporation in Turkey, was conducted in this study. A conceptual survey regarding public broadcasting and TRT was conducted in the first part of the study and key functions of public broadcasting were discussed. After the second part of the study addressing the findings of the academic surveys undertaken to this day with respect to TRT, we passed on to implementing part of the study. Answers were sought for the question, “What does the youth think about TRT Radio stations?”, in the implementing part of the survey where descriptive research method was applied, and it was examined how radio stations owned by TRT were assessed through the views of the youth. The survey was conducted with the aim to determine listening habits among university students concerning TRT radio stations. This survey is important in terms of gathering opinions of university students with regards to TRT radio stations. This survey is the first in its field as there are no studies in literature on listening habits with respect to TRT radio stations specific to university students. The survey was implemented with a questionnaire applied to 1860 university students randomly selected and residing within the borders of Istanbul province. There are demographic questions within the first part of the questionnaire and second part consists of questions regarding radio listening habits of university students. The third part of the questionnaire contains questions on whether university students listen to TRT radio stations and university students’ opinions on TRT radio stations. The results of the survey reveal that university students living in Istanbul listen to TRT FM the most from among TRT radio stations, they do not follow new media platforms of TRT radio stations and they think TRT radio stations do not have the functions necessary in public broadcasting. The university students stated that they find TRT radio stations less successful than commercial radio stations and TRT radio stations have toreoriantate themselves in parallel with free market conditions. Using a certain part of the government budget as well as deductions from electricity bills and various taxes of the public as economic source, it is significant for the efficiency of TRT Corporation to carry out broadcasting proper to both public broadcasting framework and requests of the youngsters.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics