AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ TEORİLERİNDE EGEMENLİK PRENSİBİNİN YENİDEN ÜRETİMİ,
REPRODUCTION OF PRINCIPLE OF SOVEREIGNTY IN EUROPEAN INTEGRATION THEORIES

Author:

Number of pages : 325-338

Abstract

Uluslararası İlişkiler disiplini, 1980’li yıllardan itibaren, disipline hâkim olan teorilerin eleştirisini içeren yeni teorilerin ortaya çıkmasıyla çeşitlilik kazanmaya başlamıştır. Bu süreçte disiplinin sorunsalları, nicelik ve nitelik olarak değiştiği gibi disiplinin kendisi de bir sorunsal haline gelmiştir. Uluslararası İlişkiler disiplinini sorunsallaştıran ve disipline yönelik eleştirel bir yaklaşım ortaya koyan teorilerin başında postyapısalcılık gelmektedir. Bu çalışmada, postyapısalcılığın önemli temsilcilerinden R.B.J. Walker’ın egemenlik kavramınına yönelik çalışmaları ve argümanlarından yola çıkılarak, Avrupa bütünleşmesi teorilerinden federalizm, yeni işlevselcilik ve liberal hükümetlerarasıcılığın egemenlik kavramına yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Buradan hareketle, çalışmanın ilk bölümde egemenlik kavramına yönelik bir çerçeve çizilmekte ve Walker’ın bu bağlamdaki argümanları değerlendirilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde söz konusu değerlendirmeler ışığında, Avrupa bütünleşmesine yönelik teorik çalışmalar ele alınmaktadır. Çalışmanın sonucunda Avrupa bütünleşmesine yönelik teorik çalışmaların Avrupa bütünleşmesini bir analiz nesnesi olarak ne şekilde ele aldığı tartışılmaktadır.

Keywords

Abstract

Since 1980s discipline of International Relations have begun to flourished along with the establishment of new theories that comprise the criticism of mainstream theories. In this process, problematic of discipline has changed both quantitatively and qualitatively and the discipline has become a problematic itself as well. Poststructuralism that has revealed in 1980s, problematize the IR discipline and present a critical approach to the discipline. As a prominent in poststructuralism, R.B.J. Walker, offers an insight into inside/outside separation both in practice and in theory, by analysing the principle of state sovereignty in detail. From this aspect, Walker’s arguments are used as base in this study which discusses perspectives of European integration theories to the principle of state sovereignty. In the first part of study, a frame about the principle of sovereignty is formed and Walker’s arguments are reviewed. In consideration of this, in the second part, European integration theories are examined. In conclusion, it is discussed that in what ways theoretical studies approach European integration as a unit of analysis.

Keywords