OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GENEL ÖĞRETMENLİK DAVRANIŞLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ; İZMİR ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ,ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
Number of pages: 656-678
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin, genel öğretmenlik davranışlarına ilişkin yeterliliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İzmir ilinde MEB’e bağlı okul öncesi kurumlarda görev yapan, elverişli örnekleme yolu ile seçilen 210 okul öncesi öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmada, nicel ve nitel araştırma tekniklerinin bir arada kullanılmış, karma yöntem çalışılmıştır. Katılımcılara, Erişen ve Çeliköz (2003) tarafından geliştirilen likert tipte 5 boyut, 43 maddelik “Genel Öğretmenlik Davranışları Ölçeği” ve Gürler (2017) tarafından okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin mesleki algılarını ortaya çıkarmaya yönelik geliştirdikleri öğretmen görüşme formu uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, SPSS 22 programından yararlanılmış, analiz yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin genel öğretmenlik davranışlarına ilişkin yeterlilik algılarında, çalıştığı süre arttıkça yeterliliğin arttığı, öğrenme-öğretme sürecindeki yeterliliklerinde ise farklı okullarda farklı deneyimler kazanmanın etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Keywords

Abstract

This research was conducted in order to examine the qualifications of preschool teachers regarding general teaching behaviors. Within the scope of the research, 210 pre-school teachers who were selected in the pre-school institutions affiliated to MoNE in İzmir province during 2017-2018 academic year were selected by convenient sampling. In the research, mixed and qualitative research techniques have been used together and a mixed method has been studied. Participants applied the teacher interview form developed by Erişen and Çeliköz (2003) developed by likert type 5 dimension, 43 item "General Teacher Behavior Scale" and Gürler (2017) developed by preschool education teachers to reveal their professional perceptions. Analysis of the data was done using SPSS 22 program, analysis was performed with percentage, frequency, arithmetic mean, standard deviation, t-test. As a result of the research; pre-school teachers' proficiency in general teaching behaviors increased as the duration of their work increased, while in the learning-teaching process their competencies were influenced by different experiences in different schools.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics