FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ STRESİ VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: 3. BÖLGE HAKEMLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA*

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : SPOR
Number of pages: 472-485
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Bölgede faal olarak görev yapan futbol hakemlerinin iş stresi ve iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma grubunu aktif görev yapan 202 hakem oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümünde, hakemlerin kişisel bilgilerine yönelik 5 soru, ikinci bölümde Cohen ve Williamson (1988) tarafından geliştirilmiş İş stres (Job stres) ölçeği, üçüncü bölümde ise ,Hackman ve Oldham (1980) tarafından geliştirilen iş tatmin (Job Satisfaction) ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla, t-testi, anova ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; iş stresi ve iş tatmini düzeylerinde cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca iş tatmini ile iş stresi arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the present research was to examine the correlation between job stress and job satisfaction levels of the football referees who actively worked in the 3rd region. The sample group was made up by 202 football referees who worked in the 3rd region. A survey of 3 parts was used as data collection tool. The first part of the survey covered 5 questions about the personal information of the referees; Job Stress Scale developed by Cohen and Williamson (1988) was used in the second part; Job Satisfaction Scale developed by Hacman and Oldham (1980) was used in the third part. t-test, ANOVA and correlation analysis were used in order to test the hypothesis of the research. As the results of the research; there was not any significant difference between job stress and job satisfaction levels of the football referees in terms of sex, marital status and educational status. Also, a negatively significant correlation between job satisfaction and job stress was found.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics