NARSİZME GİDEN YOLUN İLK ADIMI: ŞİŞİRİLMİŞ BENLİK DUYGUSU Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Author:

Number of pages: 1-16
Year-Number: 2018-73

Abstract

Giriş: Hak iddia etme, kibir ve üstünlük duygusuyla başlayan, empati eksikliği ve dayatmacılık ile güçlenen “Şişirilmiş bir öz-önem duygusu” patalojiye doğru gidişin ilk işaretleridir. Bu çalışma, Şişirilmiş Benlik Duygusu’nun boyutlarını ve düzeyini ölçebilecek; psikolog, psikolojik danışman ve araştırmacıların kullanabileceği özgün Türkçe bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Dört aşamada gerçekleşen çalışmaya toplam 1433 kişi, gönüllülük ilkesine uygun olarak destek vermiştir. Ölçeğin uyum geçerliliğini sınamak amacıyla; Karanlık Üçlü Ölçeği; Levenson Psikopati Ölçeği, Narsist Kişilik Envanteri ve Zuckerman-Kuhlman Kişilik Testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde; Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı, Barlett Sphericity testi, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon ve regrasyon teknikleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonunda; ölçeğin dört boyutlu yapısı kanıtlanmış ve dört boyutun; şişirilmiş benlik duygusu olarak adlandırılan bir yapının bileşenleri olduğu ve birlikte bir üst yapıyı oluşturduğu doğrulanmıştır. Modelin uyum iyiliği indeksleri de yüksek bulunmuştur. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı dört alt boyut için .76 ile .79 arasında hesaplanmıştır. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .90 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin uyum geçerliliği amacıyla 4 ölçekle yapılan sınamalarda da, korelasyon ve yordama gücünün yüksek olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Geliştirilen Şişirilmiş Benlik Duygusu ölçeği, psikolog, psikolojik danışman ve araştırmacılar tarafından güvenle kullanılabilecek bir ölçme aracıdır.

Keywords

Abstract

Introduction: “An exaggerated sense of self-importance”, which starts with claiming rights, sense of arrogance and superiority; and which is strengthened with compulsion and lack of empathy, is the first sign of pathology. A high correlation was found between narcissistic personality and the state that is conceptualized by some writers as “inflated sense of self”. Aim: This study is aimed at developing a scale that can measure dimensions and levels of the Exaggerated Sense of Ego and can be used by psychologists, psychological counselors and researchers as a unique measuring tool in Turkish. Methods: 1433 people voluntarily participated in this four-stage study. Dark Triad, Levenson Psychopathy Scale, Narcissistic Personality Inventory and Zuckerman-Kuhlman Personality Test were used to test the coherence of the scale. The data analysis was implemented by the means of Kaiser-Meyer-Olkin coefficient, Barlett Sphericity Test, exploratory and confirmatory factor analysis and correlation and regression techniques. Results: At the end of the study four-dimensional structure of the scale was proved; it was confirmed that the four dimensions appear to be the components of the structure that is called exaggerated sense of ego and create the upper-structure altogether. Goodness of fit index of the model was also found to be high. Cronbach Alfa internal consistency coefficient has shown between .76 and .79 for four dimensions, while internal consistency coefficient of the whole scale has shown .90. Correlation and predictive power were also high in compliance validity tests that were implemented with the 4 scales. Conclusion: The developed Scale of Exaggerated Sense of Ego is a measuring tool that can be safely used by psychologists, psychological counselors and researchers.

Keywords