İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ENFLASYON VE İŞSİZLİK ORANININ ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR AMPİRİK ANALİZ

Author:

Year-Number: 2018-72
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İKTİSAT
Number of pages: 276-292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşgücü verimliliği, işsizlik oranı ve enflasyon arasındaki ilişkinin varlığı iktisat biliminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Türk sanayinin 2007:1-2017:3 dönemlerini kapsayan üçer aylık verileri kullanılmak suretiyle işgücü verimliliği, işsizlik oranı ve enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı ve yönü incelenmiştir. Çalışmada ARDL Testi (Sınır Eşbütünleşme Testi) ile Granger Nedensellik Testi kullanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, sonucunda verimlilik ile işsizlik oranı ve enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Granger Nedensellik testi sonuçlarına göre, gerek kısa gerekse de uzun dönem açısından işsizlik oranından verimliliğe doğru tek yönlü ve güçlü bir nedensellik ilişkisi mevcut iken, sadece kısa dönem açısından enflasyondan verimliliğe doğru tek yönlü bir nedenselliğin söz konusu olduğu saptanmıştır. İlişkinin yönüne bakıldığında ise ulaşılan sonuçların; Alternatif Teorik Görüşü ve ilk kovulan olmamak için daha fazla çalışmayı esas alan görüşü desteklediği görülmüştür. Sonuçta işsizlik oranındaki artış işgücü verimliliğini artırırken, enflasyonda ortaya çıkacak olan artış ise işgücü verimliliğini azaltacaktır.

Keywords

Abstract

The existence of the relationship between the labor productivity, unemployment rate and inflation has a quite important place in the economics. In this study, the existence and direction of a long-termed relationship had been reviewed between the labor productivity, unemployment rate and inflation by means of being used of the quarterly data including the periods of 2007:1 and 2017:3 of Turkish industry. In the study, the ARDL Test (Bound Cointegration Test) and Granger Causality Test had been used. It had been determined that there was a long-termed relationship between the productivity and unemployment rate and inflation, as a result of the empirical findings obtained. Whereas there was an unidirectional and strong causality relationship towards the productivity from the unemployment rate with regards to either the short-run or long-run, it had been determined that an unidirectional causality came into question only towards the productivity from the inflation with regards to the short-run, according to the Granger Causality Test results. When it is looked-at the direction of the relationship, it had been seen that the results reached supported the opinion based on the Alternative Theoretical Opinion and more study in order not to be the person dismissed firstly. In conclusion, while the increment increases the labor productivity in the unemployment rate, the increment to be come to existence in the inflation shall decrease the labor productivity

Keywords