MENÂKIBNÂME VE SİLSİLENÂME TÜRLERİNİN MANZUM BİR ÖRNEĞİ: KÜRKÇÜBAŞIZÂDE ALİ’NİN “SİLSİLETÜ’N-NÛR” ADLI MESNEVÎSİ

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : TÜRK İSLAM EDEBİYATI
Number of pages: 137-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Menâkıbnâmeler ve silsilenâmeler İslamî Türk edebiyatının biyografik türlerinin başında yer alır. Bu türler, zaman zaman coşkulu ifadelerle ortaya konan estetik anlatımlara sahip olsa da esas itibariyle öğreticilik yönü ağır basan eserleri bünyesinde bulundurmaktadır. Edebiyatımızda bu türlerin hem mensur hem de manzum pek çok örneği vardır. Bu çaşılmada ilgili türlerin Kürkçübaşızâde Ali’ye ait Silsiletü’n-Nûr adlı manzum bir örneği tanıtılacaktır. Bu bağlamda, çalışma dört ana bölümden meydana getirilmiştir. Birinci bölümde eserin müellifi tanıtılmış, ikinci bölümde eserin şekil özelliklerine değinilmiş, üçüncü bölümde mesnevinin muhtevası hakkında bilgi verilmiş ve son bölümde eserin tenkitli metni dikkatlere sunulmuştur. Eserin metin neşri yapılırken tarihî metin çalışmalarında kabul edilen şekliyle transkripsiyon harfleri kullanılmış ve nüsha farklılıkları dipnotlarda belirtilmiştir. Bu çalışmayla, adı pek çok kaynakta yer almasına rağmen daha önce tahlili ve metin neşri yapılmamış bir eseri edebiyat ve tasavvuf dünyasına tanıtmak amaçlanmış; ayrıca, çalışmanın menâkıbnâme ve silsilenâme türleriyle ilgilenen araştımacılara katkı sunması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Menakbnâme and silsilenâme types are the most important of the biographical genres of Islamic Turkish literature. Although these species have the aesthetic expressions which are expressed with enthusiastic expressions, they contain mainly works that are highly instructive. In our literature there are many examples of these genres both prose and verse. In this study, a verse example named Silsiletü'n-Nûr belonging to Kürkçübaşızâde Ali of related species will be introduced. In this context, the study is composed of four main sections. In the first part the author of the work was introduced, in the second part the shape properties of the work were mentioned, in the third part the informations about the contents of the mesnevi were given and in the last part the critical text of the work was included. Transcription letters were used as accepted in the historical text studies while the text was published and the copy differences were noted in the footnotes. With this work, it was aimed to introduce the work which has not been unexamined and published before although it’s name is found in many sources to the world of literature and mysticism and also it was targeted that the study would contribute to researchers interesting the species of menâkıbnâme ve silsilenâme.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics