SPORCULARIN ANTRENÖRLERİNE İLİŞKİN YÖNETSEL YETERLİLİK VE LİDERLİK UYGULAMALARI ALGISININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 295-305
Year-Number: 2018-73

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sporcuların antrenörlerine ilişkin yönetsel yeterlik ve liderlik tarzları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmada ayrıca, sporcuların cinsiyet, yaş, spor yılı ve eğitim düzeyi açısından liderlik tarzları ve yönetsel yeterlik algılamasında anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı test edilmiştir. Bu araştırma, Yalova, Bursa ve Sakarya illerinde lisanlı olarak futbol oynayan sporcular arasından tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 124 sporcu üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Chelladurai ve Saleh, ( 1980) tarafından geliştirilen ve Güngörmüş ve ark. (2008) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Spor İçin Liderlik Ölçeği (Leadership Scale for Sports-LSS) ve Al A. (2007) tarafından geliştirilen Yönetsel Yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre, sporcuların antrenörlerine yönelik eğitici liderlik algısı ile yönetsel yeterlik duygusu arasında 0.001 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur (r:0.795**). Ayrıca, sporcuların antrenörlerine yönelik yönetsel yeterlik duygularında spor yılı açısından anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between managerial competence and leadership styles of the athletes' coaches. The survey also tested whether there were significant differences in the leadership style and managerial competence perception of the athletes in terms of gender, age, sport year, and level of education. This research was carried out on a total of 124 athletes selected by random sampling method among the athletes playing licensed football in Yalova, Bursa and Sakarya, and who volunteered to participate in the survey. As data collection tool, Chelladura and Saleh (1980) and developed by Güngörmüş et al. (2008) conducted by the Turkish version of the Leadership Scale for Sport (Leadership Scale for Sports-LSS) and Al A. (2007) scale developed by the managerial competence is used. According to the results of the research findings, there was a positive correlation (r: 0.795 **) between the sensory leadership sense of the athletes' coaches and the sense of managerial competence at the significance level of 0.001. In addition, there was a significant difference in the sense of managerial competence in terms of sports years for the coaches of athletes.

Keywords